Gå direkt till innehåll

Är du missnöjd med beslutet?

Den som är missnöjd med Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolagets beslut kan söka ändring. Ett överklagandeförfarande har givits i samband med beslutet.

Begäran om omprövning

Ersättningssökanden kan begära att Finska Ömsesidiga Läkemedelsförsäkringsbolag omprövar beslutet ifall det har förekommit sådan ny information som är relevant för bedömning av skadan. I begäran skall mottagaren i mån av möjlighet bifoga den nya informationen skriftligen eller hänvisa var den kan inhämtas.

Försäkrings- och finansrådgivningen

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) ger i läkemedelsförsäkringsärenden råd och beslutsrekommendationer. Kunderna kan få information om bl.a. gällande lagstiftning, försäkringsvillkoren och Försäkringsnämndens praxis. Råd ges också om vilka förfaranden är tillgängliga för kunderna att lösa tvister. FINEs telefonrådginvingen betjänar måndag till torsdag kl. 10-16.

Mer information om Försäkrings- och finansrådgivningen:  www.fine.fi.

Överklagande

Om den skadelidande är missnöjd med Finska Ömsesidiga Läkemedelsförsäkringsbolagets ersättningsbeslut kan han eller hon be FINE ge sin rekommendation till hur ärendet ska lösas. Fines byrå avger beslutsrekommendationer i fall som har en vedertagen lösningspraxis eller som avseende tillämpningen av lag eller avtalsvillkor är okomplicerade. Försäkringsnämnden fungerar i samband med FINE och är i sitt arbete uppdelad på sektioner. Försäkringsnämnden har en sektion som behandlar enbart ärenden som gäller läkemedelsförsäkring. Den skadelidande ska begära rekommendation av FINE om hur ärendet ska lösas senast inom tre år från det att han eller hon fick skriftligt besked om försäkringsbolagets beslut och om den tillämpliga tidsfristen.
Om den skadelidande inte nöjer sig med försäkringsbolagets ersättningsbeslut, kan han eller hon även väcka talan mot försäkringsbolaget. Talan kan väckas vid tingsrätten på försäkringsbolagets hemort (Helsingfors), tingsrätten på den skadelidandes hemort i Finland eller tingsrätten på den ort i Finland där skadan inträffat. Talan i ovan nämnda domstolar som grundar sig på ett ersättningsbeslut som försäkringsgivaren fattat ska väckas inom tre år efter att den skadelidande har fått skriftligt besked om försäkringsbolagets beslut och om tidsfristen. Efter att tidsfristen löpt ut föreligger ingen rätt att väcka talan.

Mer information www.fine.fi.

 

 

Exempelfall hittar du här
Tillbaka till början