Gå direkt till innehåll

Om läkemedelsskadeförsäkringen

I Finland finns det ett frivilligt ersättningssystem för läkemedelsskador: läkemedelsskadeförsäkringen. Denna försäkring ersätter skador som användare lider genom biverkningar av läkemedel som har överlåtits för konsumtion i Finland.

Försäkringen är tecknad av Andelslaget för ersättning av läkemedelsskador.

Försäkrade är de som använder läkemedlen. Läkemedelsskadeförsäkringen täcker mediciner vars tillverkare, importör, distributör eller försäljare är medlem i Andelslaget för ersättning av läkemedelsskador. Försäkringen täcker även prövningsläkemedel, då till försäkringen ansluten part själv utför klinisk läkemedelsprövning i Finland i enlighet med lagen om medicinsk forskning eller medverkar till utförandet av sådan forskning.

Läkemedlen ska uppfylla definitionen på läkemedel i läkemedelslagen och biverkningarna ska vara överraskande med tanke på vårdsituationen. Med läkemedel avses i läkemedelskadeförsäkringen ett i läkemedelslagen åsyftat preparat eller ämne avsett för människa, dock inte i läkemedelslagen avsedda traditionella växtbaserade preparat eller homeopatiska preparat. Med läkemedel avses också blod och blodkomponenter samt preventivpreparat som införs i kroppen, då detta expedieras mot recept eller kräver ett ingrepp av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Läkemedelsskadeförsäkringen har varit i kraft i Finland sedan 1984. I början beviljades och sköttes försäkringen av Läkemedelsskadeförsäkringspoolen. Sedan 2012 har försäkringen beviljats och ersättningsärenden behandlats av det Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget. Finska Andelslaget för ersättning av läkemedelsskador betalar försäkringspremien.

Till försäkringen tillhör enbart läkemedel som är köpta i Finland.

Läkemedelsskadeförsäkringens syfte är att ersätta skador som kan anses överraskande med tanke på vårdsituationen och som förorsakats av mediciner vilka överlåtits för konsumtion, eller som använts i läkemedelsprövningar i Finland. Försäkringen gäller även prövningsläkemedel, då till försäkringen ansluten part själv utför klinisk läkemedelsprövning i Finland i enlighet med lagen om medicinsk forskning eller medverkar till utförandet av sådan forskning.

Läkemedelsskadan kan kompenseras från försäkringen om läkemedlet förvärvats från ett apotek i Finland eller om patienten har fått läkemedlet i Finland från en läkare eller hälsovårdsenhet. Läkemedel som köps från ett licensierat internätapotek i Finland omfattas också av försäkringen. Läkemedel som köps eller fås utanför Finland, eller läkemedel som köps från ett utländskt internetapotek, omfattas inte av försäkringen och ersätts inte från läkemedelsskadeförsäkringen.

Med läkemedel avses ett i 3 § läkemedelslagen åsyftat preparat eller ämne avsett för människor. Med läkemedel avses också preventivpreparat som införs i kroppen, då detta expedieras mot recept eller kräver ett ingrepp av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Vidare avses med läkemedel även blod eller blodkomponenter enligt blodtjänstlagen. Traditionella växtbaserade preparat eller homeopatiska preparat tillhör dock inte till försäkringen och skador därav ersätts inte från läkemedelsskadeförsäkringen.

Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter personskada som förorsakats av användning av läkemedlet i vårdsyfte. Skadan ersätts inte om läkemedlet har använts för andra ändamål än som läkemedel, till exempel för drogmissbruk.

 

Biverkningsanmälan

En läkemedelsskada och en biverkning av ett läkemedel är två olika saker. Alla biverkningar av läkemedel är inte ersättsbara läkemedelsskador. Till läkemedelsskador tillämpas läkemedelsförsäkringens försäkringsvillkor och eventuella ersättningsbarhet bestäms enligt försäkringsvillkoren. Med en biverkning avses en skadlig, oavsiktlig verkning av ett läkemedel. Fimea registrerar information om biverkningar av läkemedel och vacciner i Finland i sitt register över biverkningar. Hälso- och sjukvårdspersonal och användare av läkemedel kan anmäla misstänkta eller rapporterade biverkningar. För mer information om läkemedelsbiverkningar och hur man anmäler en biverkning, vänligen besök: www.fimea.fi

Läs mera på Fimeas hemsida
Tillbaka till början