Gå direkt till innehåll

Vilka skador ersätts?

Lääkevahinkovakuutuksesta korvattavat vahingot

Med en läkemedelsskada avses en kroppssjukdom, en kroppsskada eller en med dessa jämförbar allvarlig psykisk sjukdom som sannolikt förorsakats av ett läkemedel som den skadelidande använt. En läkemedelsskada är alltid en personskada.

Bedömning av orsakssambandet

Med en läkemedelsskada avses en kroppssjukdom, en kroppsskada eller en psykisk sjukdom som sannolikt förorsakats av ett läkemedel som den skadelidande använt. Det måste föreligga ett sannolikt orsakssamband mellan användningen av ett visst läkemedel och en viss personskada. Detta innebär att så kallad full bevisning inte förutsätts, men att skadan nog ur medicinskt perspektiv sett ska vara en sannolik följd av användningen av läkemedlet i fråga. Med andra ord: användningen av läkemedlet bör vara den mest sannolika orsaken till den uppkomna skadan, när alla möjliga orsaker tas i beaktande som helhet. Om orsakssambandet konstateras vara endast möjligt och det finns många andra potentiella orsaker till att skadan har uppkommit och användningen av läkemedlet inte är en sannolikare orsak än någon av de andra orsakerna, ersätts skadan inte.

Vid bedömningen av orsakssambandet beaktas den skadelidandes sjukdomar och hälsotillstånd som helhet, den vård och de behandlingar hen får samt eventuell övrig medicinering. Vägledning vid bedömningen erbjuder också bland annat medicinska forskningsresultat samt data i biverkningsregistren och i sammanställningar som baserar sig på dessa, liksom fakta i medicinska tidskrifter.

För att en läkemedelsskada ska kunna berättiga till ersättning behöver det inte finnas något fel hos läkemedlet i sig och det behöver inte ha skett något misstag i samband med tillverkningsprocessen eller ordinationen av läkemedlet. Det huruvida en skada berättigar till ersättning avgörs helt och hållet på basis av orsakssambandet mellan användningen av läkemedlet och den uppkomna skadan.

Ersättning

Ersättningsgill läkemedelsskada

För att en läkemedelsskada ska kunna berättiga till ersättning måste skadan ha fört med sig att den skadelidandes funktionsförmåga blivit nedsatt för en oavbruten tidsperiod om minst 30 dygn, eller skadan måste ha lett till en kroppsskada, sjukdom eller döden. Om skadan inte är så allvarlig som ovan nämnts, ersätts endast de kostnader och den inkomstförlust som uppkommit till följd av skadan, ifall summan av dessa överstiger 85 euro efter avdrag av allmänna och lagstadgade förmåner.

Vad som är en ersättningsgill läkemedelsskada och vilka begränsningar som gäller för berättigande till ersättning beskrivs närmare i försäkringsvillkoren.

När ersätts läkemedelsskadan inte?
Tillbaka till början