Gå direkt till innehåll

För den som söker ersättning

Läkemedelsskadeförsäkringen

Finska Andelslaget för ersättning av läkemedelsskador har tecknat en försäkring till förmån för användare av mediciner. Försäkringens syfte är att ersätta skador som kan anses överraskande med tanke på vårdsituationen och som förorsakats av mediciner vilka överlåtits för konsumtion, eller som använts i läkemedelsprövningar i Finland.

Läkemedelsskadeförsäkringen täcker mediciner vars tillverkare, importör, distributör eller försäljare är medlem i Andelslaget. Försäkringen gäller även prövningsläkemedel, då till försäkringen ansluten part själv utför klinisk läkemedelsprövning i Finland i enlighet med lagen om medicinsk forskning eller medverkar till utförandet av sådan forskning. Ett jämförelsepreparat som används i en läkemedelsprövning täcks av försäkringen ifall preparaten är överlåten till konsumtion i Finland av en medlem i Andelslaget.

 

Misstänker du att ett läkemedel du använt har orsakat dig en skada?

Läs anvisningarna på bipacksedeln i läkemedelsförpackningen

Om du under användningen av ett läkemedel får symptom som du misstänker beror på läkemedlet, följ de skriftliga anvisningarna som medföljer läkemedelsförpackningen. På bipacksedeln beskrivs vilka skadliga biverkningar läkemedlet kan ha och vad man bör göra om man drabbas av sådana.

Skadeanmälan

Ersättning för en läkemedelsskada kan sökas från Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget. För detta skall du fylla i en skadeanmälningsblankett. Diskutera gärna med den behandlande läkaren eller med någon annan vårdperson innan du anmäler en läkemedelsskada. Ett sådant samtal kan hjälpa dig att avgöra om en skadeanmälan är befogad eller inte. Skadeanmälan skall göras inom ett år från det att den som kräver ersättning fått kännedom om försäkringens giltighet och den skada och skadeföljd som läkemedlet i fråga har orsakat. Ersättningskrav ska framställas senast 10 år efter att en skadeföljd har uppstått.

Andra ersättningssystem

Läkemedelsskadeförsäkringen är ett sekundärt ersättningssystem. Ändamålet med försäkringen är att komplettera det lagstadgade skyddet. Från de ersättningar som utbetalas från försäkringen avdras därför alltid förmåner som betalas eller erhålls från lagstadgad försäkring eller i övrigt erhålls av allmänna medel. Dessa ersättningar och förmåner lönar det sig således alltid att söka från ifrågavarande instans (t.ex. Folkpensionsanstalten), även om ersättning söks från Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.

Misstänker du att ett läkemedel har orsakat dig en skada?

Om du under användningen av ett läkemedel får symptom som du misstänker beror på läkemedlet, följ de skriftliga anvisningarna som medföljer läkemedelsförpackningen. På bipacksedeln beskrivs vilka skadliga biverkningar läkemedlet kan ha och vad man bör göra om man drabbas av sådana.

Anmäla en skada
Tillbaka till början