Gå direkt till innehåll

Ersättningsgrunder

Genom läkemedelsskadeförsäkringen ersätts nödvändiga merkostnader och andra förluster som uppkommer till följd av en läkemedelsskada. Kostnader eller förluster som skulle ha uppkommit oavsett läkemedelsskadan ersätts inte. Av denna orsak kan ersättning inte betalas för vårdkostnader som uppkommit i samband med undersökningar eller behandlingar som anknyter till den ursprungliga sjukdomen eller för anskaffningskostnader för den medicin som orsakat läkemedelsskadan.

Vid fastställningen av ersättningar som betalas ut genom läkemedelsskadeförsäkringen tillämpas vad som stadgas i skadeståndslagen. I förekommande fall tillämpas vid fastställandet av ersättning också trafikskadenämndens normer och instruktioner. Även Försäkringsnämndens praxis gällande läkemedelsskadeärenden tas i beaktande i ersättningarna. Utgångspunkten är att kostnader och förluster ersätts i sin helhet. Den skadade bör också själv aktivt förhindra att ytterligare skador uppstår.

Läkemedelsskadeförsäkringen är ett sekundärt ersättningssystem

Läkemedelsskadeförsäkringen är ett sekundärt ersättningssystem. Försäkringen kompletterar det lagstadgade skyddet. Från den ersättning man får genom läkemedelsskadeförsäkringen avdras därför alltid alla förmåner man erhåller genom lagstadgade försäkringar eller ur allmänna medel. Den som ansöker om ersättning genom läkemedelsskadeförsäkringen måste själv ansöka om ovannämnda ersättningar hos berörda instanser, såsom Fpa, pensionsförsäkringsbolaget och så vidare, även om hen också ansöker om ersättning hos Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.

Ersättningsgilla sjukvårdskostnader och övriga kostnader

Sjukvårdskostnader

Genom läkemedelsskadeförsäkringen ersätts nödvändiga extra sjukvårdskostnader som uppkommer till följd av en läkemedelsskada. Till de kostnader som kan ersättas hör till exempel till följd av skadan betalade extra vårddygns- och poliklinikavgifter och läkararvoden samt kostnader för hemsjukvård, laboratorieundersökningar, läkemedel och fysikalisk vård.

Sjukvårdskostnaderna ersätts huvudsakligen med kostnadsnivån inom den offentliga sjukvården som utgångsläge, om det inte gäller undantagsfall där det förelegat särskilda orsaker att anlita privata sjukvårdstjänster.

Övriga kostnader som uppkommit till följd av skadan

Övriga kostnader som kan ersättas är bland annat resekostnader som uppkommit i samband med extra behandlingar, kostnader till följd av ovanligt starkt slitage på vardagskläder samt merkostnader från hemvårdstiden.

Om det till följd av användning av exempelvis proteser, kryckor, rullstol eller olika typer av stödbandage uppstår slitage på vardagskläder och detta medför extra kostnader för den skadelidande, kan en tilläggsersättning för kläder betalas ut. Denna ersättning betalas dock inte ut för tiden på vårdinrättningen.

Vårdstödet och ersättningen för förhöjda hemvårdskostnader är tänkta att ersätta merkostnader som uppkommer under hemvårdstiden. Denna ersättning betalas inte ut för tiden på vårdinrättningen.

Tillfälligt och bestående men

Tillfälligt men (sveda och värk)

Ersättning för tillfällig (övergående) men har som syfte att gottgöra den skadelidande för akuta smärtor och plågor samt övriga besvär den skadelidande upplever direkt efter att skadan uppkommit. Ersättningens storlek beror på bland annat skadans eller sjukdomens svårighetsgrad, återhämtningstiden, genomförda behandlingar och ingrepp samt behovet av sjukhusvård. Om smärttillståndet övergår till att vara kroniskt, bektas detta i ersättningen för bestående men.

Bestående men

Bestående men (invaliditet) som uppstår till följd av en läkemedelsskada gottgörs genom ersättning för bestående men. Invaliditetsklasserna delas in i klasserna 1–20 i enlighet med statsrådets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (768/2015). Ersättningsbeloppet påverkas av skadans natur och den skadelidandes ålder samt i vissa specialfall av den skadelidandes yrke och hobbier.

Hur stor ersättning som betalas ut i de enskilda invaliditetsklassernas fall bestäms på basis av trafikskadenämndens instruktioner

Bestående kosmetiskt men

Om läkemedelsskadan leder till bestående men gällande utseendet, till exempel i form av ärr, betalas ersättning för kosmetiskt men. Vid fastställandet av ersättning beaktas hur stort ärr det är fråga om, vilken form och färg det har samt var det finns och hur väl det syns. Ersättningsbeloppet påverkas också av den skadelidandes ålder. Åldersavdraget minskar det ersättningsbelopp som betalas ut till en person som skadats vid högre ålder.

Ersättningsbeloppet bestäms på basis av trafikskadenämndens instruktioner.

Inkomstförlust

Om den skadelidande går miste om inkomster som arbetstagare eller företagare till följd av arbetsoförmåga orsakad av en läkemedelsskada, kan dessa ersättas genom läkemedelsskadeförsäkringen. Vid bedömningen av arbetsförmågan tas i beaktande hur mycket av sin arbetsförmåga den skadelidande ännu har kvar samt vilka möjligheter hen har till professionell rehabilitering. Vidare utreds i vilken mån en eventuell grundsjukdom eller en redan från tidigare existerande skada påverkar arbetsförmågan. Ersättning kan även betalas ut när det gäller partiell arbetsoförmåga. Den skadelidande måste också utreda sina möjligheter att förbättra sin arbetsförmåga med hjälp av läkemedelsbehandling eller professionell rehabilitering.

Minskade inkomster till följd av nedsatt arbetsförmåga orsakad av en läkemedelsskada ersätts som faktisk inkomstförlust. Vid uträkningen av ersättningen är utgångspunkten en uppskattning av den inkomstmängd den skadelidande skulle ha erhållit om läkemedelsskadan inte hade uppkommit.

Ersättning betalas ut bara i den utsträckning förlusten inte kan gottgöras genom förmåner som betalas ut med stöd av andra lagar. Från den ersättning som betalas ut avdras bland annat sådana dagpenningar och pensioner den skadelidande har rätt till på basis av sjukförsäkringslagen, trafikförsäkringslagen, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, arbetspensionslagarna, folkpensionslagen och patientskadelagen. Om den skadelidande exempelvis arbetar på deltid efter att skadan uppkommit, avdras även sådana inkomster hen erhåller genom detta jobb eller genom företagarverksamhet. Ersättningen betalas alltså ut utgående ifrån hur mycket inkomsterna minskar.

Dödsfall

Vid dödsfall ersätts direkta begravningskostnader och övriga med begravningen sammanhängande kostnader i skälig utsträckning. Bland annat kan kostnader för gravplats, likkista, gravsten, begravningsceremoni, blommor, dödsannons och sorgklädsel ersättas. Ersättning för bouppteckningskostnader betalas inte, eftersom dessa kostnader enligt praxis inom skadeersättningsrätten inte anses vara med begravningen sammanhängande ersättningsgilla kostnader.

Vid ersättning av begravningskostnader kan understöd från andra instanser avdras från den ersättning som betalas ut genom läkemedelsskadeförsäkringen. Ersättningen för begravningskostnader betalas till dödsboet eller till den som betalat kostnaderna med egna medel.

Vid dödsfall betalas ersättning för nödvändigt underhåll till underhållsberättigad person. Underhållsberättigade är änka/änkling och minderåriga barn samt i vissa fall också under 21-åriga studerande barn. Ersättning för underhåll betalas bara i den utsträckning den ersättningsberättigades övriga inkomster och med stöd av andra lagar erhållna förmåner, så som familjepensioner, inte garanterar tillräckligt underhåll.

Anmäla en skada
Tillbaka till början