• Vad är läkemedelsskadeförsäkringen?

  Läkemedelsskadeförsäkringen är en frivillig försäkring som erbjuder skydd för läkemedelsanvändare. Läkemedelsskadeförsäkringen har tecknats av Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador, vars medlemmar utgörs av läkemedelstillverkare, -importörer, -distributörer och -försäljare med verksamhet i Finland. Läkemedelsskadeförsäkringen omfattar läkemedel som överlåtits för användning i Finland. Försäkringen ersätter också skador som uppkommit i samband med kliniska prövningar samt vid användning av transfusionsblod eller andra blodprodukter.

 • Vilka läkemedel omfattas av försäkringen?

  Alla i Finland införskaffade eller erhållna, i läkemedelslagens 3 § avsedda läkemedel för människor omfattas av läkemedelsskadeförsäkringen, under förutsättning att tillverkaren av läkemedlet, importören, marknadsföraren eller försäljaren är medlem i Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador. Så gott som alla i Finland saluförda läkemedel omfattas av försäkringen.
  Också alla sådana läkemedel som ges till patienter vid någon av vårdenheterna i Finland omfattas av försäkringen. Dessutom omfattar försäkringen som regel alla prövningsläkemedel vid kliniska prövningar samt i blodtjänstlagen avsett transfusionsblod och andra blodprodukter.

 • Vad är en läkemedelsskada?

  Läkemedlen i Finland är mycket trygga att använda. Läkemedel innehåller biologiskt aktiva substanser, vilkas funktion är att bota, lindra eller förebygga sjukdomar eller symtom av sjukdomar. Läkemedel genomgår omfattande och noggranna prövningar, innan de godkänns för försäljning. Alla läkemedel kan dock orsaka biverkningar, även vid rätt användning. I de flesta fall är biverkningarna lindriga och snabbt övergående.
  Med en läkemedelsskada avses en kroppssjukdom, en kroppsskada eller en psykisk sjukdom som sannolikt förorsakats av ett visst läkemedel. Lindriga läkemedelsskador ersätts inte genom läkemedelsskadeförsäkringen. Mer detaljerad information kan du läsa i försäkringsvillkoren.

 • Min läkare skickade Fimea en anmälan om biverkning gällande mitt läkemedel. Kan jag få ersättning genom läkemedelsskadeförsäkringen?

  Fimea är ett myndighetsutövande centralt ämbetsverk under social- och hälsovårdsministeriet. Fimea ansvarar för övervakningen av läkemedel, blodprodukter och vävnadsprodukter samt för utvecklingen av läkemedelsområdet. Fimea upprätthåller ett register över biverkningar. Yrkesutövare inom hälsovården och läkemedelsanvändare kan göra en anmälan till registret om misstänkt eller fastställd biverkning. Det centralaste syftet med anmälningssystemet är att lyfta fram tidigare okända, ovanliga biverkningar.
  Med en biverkning avses en av läkemedlet förorsakad skadlig eller oönskad effekt.
  En läkemedelsbiverkning är inte samma sak som en läkemedelsskada. Definitionen för läkemedelsskada är mycket snävare än definitionen för läkemedelsbiverkning. Det att man gjort en anmälan om biverkning gällande ett läkemedel innebär inte automatiskt att det är frågan om den sorts läkemedelsskada som avses i läkemedelsskadeförsäkringens försäkringsvillkor.
  Om du misstänker läkemedelsskada, bör du göra en skadeanmälan till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.
  Mer information om Fimea kan du läsa på Fimeas hemsida.

 • Vad ersätts genom försäkringen?

  Genom försäkringen ersätts personskador som förorsakats av läkemedel. Det måste föreligga ett sannolikt orsakssamband mellan användningen av ett visst läkemedel och en uppkommen skada. Med en läkemedelsskada avses en kroppssjukdom eller en kroppsskada som sannolikt förorsakats av det aktuella läkemedlet. Med ett sannolikt orsakssamband avses att den uppkomna skadan säkert eller sannolikt uppkommit till följd av att man använt just detta läkemedel.
  Indirekta skador ersätts inte genom läkemedelsskadeförsäkringen.
  Som läkemedelsskada betraktas inte sjukdom eller skada som uppkommit för att läkemedlet inte har avsedd effekt.

 • Vilka skador ersätts inte genom försäkringen?

  I följande fall ersätts skadan inte genom läkemedelsskadeförsäkringen:
  • Om det inte föreligger något sannolikt orsakssamband mellan användningen av ett visst läkemedel och en uppkommen skada.
  • Om det vid läkemedelsbehandlingen varit frågan om ett nödvändigt risktagande. Vid behandling av allvarliga sjukdomar eller kroppsskador är det ibland nödvändigt att ta medvetna risker; läkemedlet används då för att rädda patientens liv eller för att förhindra att en skada eller sjukdom uppkommer som är ännu allvarligare än eventuella biverkningar. Om läkemedlet, i samband med behandling av livshotande sjukdom eller kroppsskada, förorsakar en skada som beror på ovan nämnda nödvändiga, medicinskt motiverade risktagning, ersätts skadan inte genom läkemedelsskadeförsäkringen.
  • Om den skada läkemedlet förorsakat kan anses vara rimligen tolerabel.
  • Om läkemedlet använts på fel sätt. Om den skadelidande till exempel använt en för stor mängd läkemedel eller om hen använt ett läkemedel som ordinerats en annan person.
  • Om läkemedelsanvändaren eller den skadelidande själv avsiktligt förvållat skadan.
  • Om det skett ett misstag i samband med ordinationen eller utdelningen av läkemedlet . Exempelvis kan läkaren ha skrivit fel ordination eller den skadelidande kan ha erhållit fel läkemedel eller fel doseringsanvisning från apoteket eller vårdenheten. I dessa fall kan den skadelidande ha rätt att få ersättning via Patientförsäkringscentralen.

 • Jag blev ordinerad ett läkemedel mot min sjukdom, men det hade ingen effekt och lindrade inte mina symtom. Kan jag få ersättning genom läkemedelsskadeförsäkringen?

  Som läkemedelsskada betraktas inte sjukdom eller skada som uppkommit till följd av att läkemedlet inte har avsedd effekt. Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter inte det att ett läkemedel inte haft någon effekt.

 • Jag köpte ett läkemedel i ett apotek utomlands. Läkemedlet förorsakade biverkningar hos mig. Kan jag få ersättning genom läkemedelsskadeförsäkringen?

  Läkemedelsskadeförsäkringen omfattar endast läkemedel som köpts i Finland eller som erhållits från en vårdenhet i Finland. Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter inte skador som uppkommit genom läkemedel som köpts utomlands. Om du har köpt läkemedlet i Sverige, Norge eller Danmark kan du ha rätt till ersättning genom läkemedelsskadeförsäkringarna i dessa länder.

 • Vilka typer av ersättning kan jag få?

  Vilken typ av ersättning som betalas genom försäkringen fastställs separat för varje enskilt fall. Vad som ersätts och hur stor ersättning som betalas beror på hurdan skada användningen av läkemedlet förorsakat. Skador är sinsemellan väldigt olika till sin natur och därför blir även ersättningarna av olika typ och storlek.
  Fastställandet av ersättning grundar sig på bestämmelserna i den finska skadeståndslagen. I förekommande fall tillämpas vid fastställandet av ersättning också trafik- och patientskadenämndens normer och instruktioner.
  Följande typer av ersättning kan betalas ut vid läkemedelsskada:
  – Kostnader som uppkommit till följd av läkemedelsskada: Försäkringen ersätter nödvändiga extra sjukvårdskostnader som uppkommit till följd av läkemedelsskada. Sådana kostnader är till exempel vårddags- och poliklinikavgifter, läkararvoden, avgifter för laboratorieundersökningar, läkemedelskostnader och kostnader för fysikalisk terapi. Övriga kostnader som kan ersättas är bland annat resekostnader som uppkommit till följd av extra behandlingar.
  – Tillfällig men (sveda och verk). Ersättning för tillfällig men har som syfte att gottgöra den skadelidande för de plågor och smärtor som orsakas av kroppsskadan samt för övriga tillfälliga men. Avsikten med ersättningen är att kompensera den skadelidande för den försämring av livskvaliteten hen ställs inför på grund av kroppsskadan. Ersättningens storlek påverkas av vilken typ av kroppsskada det gäller och hur svår skadan är, vilka behandlingsåtgärder som krävs och hur länge behandlingen pågår samt hur länge kroppsskadan kvarstår. Ersättningen för övergående men täcker tiden från det att skadan uppkommit till det att den skadelidandes hälsotillstånd antingen återställts helt eller att det på annat sätt stabiliserats.
  – Bestående funktionellt men. Om läkemedelsskadan orsakar bestående funktionella men ersätts dessa genom läkemedelsskadeförsäkringen. Beroende på tillpunkten för skadan  fastställs ersättningstypen utgående antingen från statsrådets förordning om invaliditetsklassificering eller  social- och hälsovårdsministeriets beslu/ invaliditetsklasserna 1–20 t och beloppets storlek påverkas av bland annat typ av skada och åldern hos den skadelidande.

  – Bestående kosmetiskt men. Om läkemedelsskadan leder till bestående men gällande utseendet, till exempel i form av ärr, betalas ersättning för kosmetiskt men. Ersättningsbeloppet fastställs utgående från trafik- och patientskadenämndens instruktioner. Beloppets storlek påverkas bland annat av hur stort ärr eller annat kosmetiskt men det är frågan om, vilken form och färg det har samt var det finns och hur väl det syns. Ersättningsbeloppet påverkas också av den skadelidandes ålder.
  – Inkomstförlust. Om den skadelidande går miste om inkomster som arbetstagare eller företagare kan dessa ersättas genom försäkringen. Inkomstförlusten kan vara tillfällig eller permanent. Ersättning vid tillfällig inkomstförlust kan betalas för den tidsperiod då den skadelidande inte är i stånd att utföra sitt normala arbete. Ersättning vid permanent inkomstförlust kan betalas om läkemedelsskadan gjort den skadelidande bestående arbetsoförmögen. Ersättning för inkomstförlust betalas genom läkemedelsskadeförsäkringen bara i den utsträckning den skadelidande inte kompenseras genom ersättningar hen är berättigad till med stöd av vissa lagar. Från den ersättning som betalas genom läkemedelsskadeförsäkringen avdras bland annat sådana dagpenningar och pensioner den skadelidande har rätt till på basis av sjukförsäkringslagen, trafikförsäkringslagen, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar , arbetspensionslagarna, folkpensionslagen och patientskadelagen .
  – Kostnader för underhåll. Vid dödsfall betalas ersättning för nödvändigt underhåll till underhållsberättigad person. Underhållsberättigade är änka/änkling och minderåriga barn samt i vissa fall under 21-åriga, studerande barn. Ersättning för underhåll betalas bara i den utsträckning den ersättningsberättigades övriga inkomster och med stöd av andra lagar erhållna förmåner, så som familjepensioner, inte garanterar tillräckligt underhåll.
  – Begravningskostnader. Vid dödsfall kan begravningskostnader och övriga med begravningen sammanhängande kostnader ersättas i skälig utsträckning. Bland annat kan kostnader för gravplats, likkista, gravsten, begravningsceremoni, blommor, dödsannons och sorgklädsel ersättas genom försäkringen. Ersättning för bouppteckningskostnader betalas inte. Ersättningen för begravningskostnader betalas till dödsboet eller till den som betalat kostnaderna med egna medel.

 • Hur stor ersättning kan man få?

  Ersättningens storlek är beroende av vilken typ av skada det gäller.
  Kostnader som uppkommit till följd av läkemedelsskada ersätts i sin helhet mot uppvisande av relevanta kvitton och verifikationer.
  Ersättningens storlek vid övergående men är beroende av vilken grad av skada det gäller. Graden av skada avgörs på grundval av medicinska kriterier och ersättningens storlek baserar sig på trafikskadenämndens instruktioner och normer. De men som uppkommer till följd av läkemedelsskada är vanligen inte särskilt svåra. De flesta men ligger i invaliditetsklasserna 1–3.
  Ett eventuellt bestående men fastställs utgående från statsrådets förordning om invaliditetsklassificering samt trafikskadenämndens instruktioner och normer. En läkemedelsskada leder sällan till bestående men.
  Storleken på ersättningen för inkomstförlust baserar sig på den skadelidandes inkomster.
  Läkemedelsskadeförsäkringen är ett sekundärt ersättningssystem. Detta betyder att man från den utbetalda ersättningen avdrar sådana ersättningar den skadelidande är berättigad till med stöd av vissa lagar.

 • Vilka utredningar krävs vid handläggningen av skadeärendet?

  Den skadelidande ska fylla i en skadeanmälan och skicka den till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.
  Vid utredningen av läkemedelsskadan behövs den skadelidandes patientjournaler gällande den uppkomna skadan. I skadeanmälan ber man den skadelidande ge försäkringsbolaget fullmakt att ta del av de dokument som behövs för handläggning av skadeärendet. Den skadelidande behöver inte själv införskaffa dokumenten, utan försäkringsbolaget införskaffar de dokument som behövs för handläggningen av ärendet. På detta sätt kan ärendet normalt handläggas snabbare.

 • Hur anmäler jag en skada?

  Fyll i skadeanmälan noggrant, underteckna den och skicka den till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget, PB 115 00181 Helsingfors .

 • Var kan jag få råd angående hur jag ska fylla i skadeanmälan?

  Varje hälsovårdsenhet har en patientombudsman som du kan fråga om råd när du gör en skadeanmälan.

 • Hur handläggs min skadeanmälan av försäkringsbolaget?

  När försäkringsbolaget mottar en skadeanmälan registreras den och får ett diarienummer. Utgående från de uppgifter den skadelidande angett i sin skadeanmälan och den fullmakt hen gett försäkringsbolaget ber bolaget berörda hälsovårdsenheter om tillgång till de patientuppgifter som behövs för handläggningen av skadeärendet.
  När försäkringsbolaget erhållit alla nödvändiga uppgifter utreder man huruvida det i föreliggande fall handlar om en sådan läkemedelsskada som avses i försäkringsvillkoren. Den centrala frågan i utredningen är om det är sannolikt att de symtom som uppträder hos den skadelidande beror på användning av ett visst läkemedel. Först undersöker handläggaren av skadeärendet saken och sedan ger bolagets sakkunnigläkare sitt utlåtande om fallet.
  När fallet har utretts upprättas ett skriftligt beslut i ärendet. Till beslutet bifogas alltid anvisningar för hur man kan söka ändring av beslutet.
  Bolaget handlägger alla ärenden konfidentiellt. Endast de av bolagets medarbetare som sköter handläggning av skadeärenden har möjlighet att behandla uppgifter gällande fall av skada. Alla försäkringsbolagets medarbetare står under absolut tystnadsplikt, om vilken stadgas i försäkringsbolagslagen. Mer detaljerad information om dataskyddspolicyn i Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget kan du läsa här: Tähän linkki.

 • Hur lång tid tar handläggningen av skadeanmälan?

  Den genomsnittliga handläggningstiden är cirka fyra månader. Handläggningstiden påverkas alltid av hur stor mängd dokument som måste analyseras i det enskilda fallet. Mest tid vid handläggningen går åt till att vänta på nödvändiga dokument. Handläggningen av ärendet i bolaget fortskrider genast när man erhållit alla dokument som behövs.

 • Vad kan jag göra om jag är missnöjd med det beslut jag fått?

  Om du är missnöjd med det beslut du fått har du rätt att besvära dig.
  I första hand bör du kontakta Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget och be om omprövning av beslutet. När du ber om omprövning av beslutet bör du ge försäkringsbolaget tillgång till sådan ny information som bolaget inte haft tillgång till tidigare.
  Du kan också be om en beslutsrekommendation av Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE). Du kan rikta en fritt formulerad förfrågan till FINE. FINE behandlar förfrågningar gällande beslutsrekommendationer antingen genom kansliförfarande eller genom Försäkringsnämnden . I allmänhet behandlas förfrågningar gällande läkemedelsskadeförsäkringen av Försäkringsnämnden. FINE eller Försäkringsnämnden ger en motiverad skriftlig beslutsrekommendation i ärendet. Du betalar ingenting för förfarandet. Du måste rikta din förfrågan till FINE senast tre år efter det att försäkringsbolagets beslut meddelats dig.
  Du kan också få din sak prövad inför en domstol genom att väcka talan mot Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget. Också när du vill väcka talan måste du göra det senast tre år efter det att försäkringsbolagets beslut meddelats dig.

 • Vad är FINE?

  FINE är ett oberoende organ vars uppgift är att bistå konsumenter, småföretagare och därmed jämförbara kunder med rådgivning i bland annat försäkringsärenden. Man kan rådfråga FINE och man kan be FINE om beslutsrekommendationer, till exempel när man är missnöjd med ett beslut man fått av ett försäkringsbolag. FINE:s tjänster är avgiftsfria för kunderna.
  Ytterligare information om FINE kan du läsa här: Tähän linkki. www.fine.fi

 • Vad är Försäkringsnämnden?

  Försäkringsnämnden är en frivillig tvistlösande instans som fungerar på liknande sätt som en domstol och som man kan vända sig till för beslut i tvister angående försäkringsärenden. De beslut som nämnden fattar är rekommendationer. I allmänhet följer försäkringsbolagen de beslutsrekommendationer Försäkringsnämnden ger.
  Försäkringsnämnden har fem avdelningar som behandlar tvister i anknytning till olika försäkringstyper. Avdelning 5 har hand om beslutsrekommendationer i anknytning till läkemedelsskadeförsäkringen.

 • Hur många skadeanmälningar görs angående läkemedelsskador?

  Årligen görs cirka 200 skadeanmälningar angående läkemedelsskador.

 • Hur många sökanden får ersättning genom läkemedelsskadeförsäkringen?

  Ungefär 50 % av de skadeanmälningar läkemedelsskadeförsäkringen mottar leder till ett positivt beslut och till att ersättning betalas ut.

Misstänker du att ett läkemedel har orsakat dig en skada?

Om du under användningen av ett läkemedel får symptom som du misstänker beror på läkemedlet, följ de skriftliga anvisningarna som medföljer läkemedelsförpackningen. På bipacksedeln beskrivs vilka skadliga biverkningar läkemedlet kan ha och vad man bör göra om man drabbas av sådana.

Anmäla en skada