Gå direkt till innehåll

Dataskydd

Dataskydd

Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget handhar ansökningar i anknytning till läkemedelsskadeförsäkringen i Finland.

Varför behandlar vi personuppgifter?

För att vi ska kunna handlägga ersättningsärenden i anknytning till läkemedelsskadeförsäkringen är det nödvändigt att vi behandlar personuppgifter. Med en läkemedelsskada avses en kroppssjukdom, en kroppsskada eller en psykisk sjukdom som sannolikt förorsakats av ett visst läkemedel. Utan tillgång till uppgifter om skadan och den skadelidande kan vi inte handlägga ersättningsärendet.

Vad grundar sig insamlingen av uppgifter på?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om den skadelidande endast om denna beviljar oss fullmakt att göra det. I blanketten för skadeanmälan beviljar den skadelidande oss fullmakt att få tillgång till de uppgifter som behövs för handläggningen av ersättningsärendet. Om saken gäller en minderårig är det vårdnadshavaren som beviljar fullmakten.

Varifrån erhåller vi personuppgifterna?

De uppgifter som behövs för handläggningen av ersättningsärendet erhåller vi främst från de vårdenheter och den vårdpersonal som haft hand om vården av den skadelidande. Om det är nödvändigt kan vi också be om uppgifter av myndigheter (exempelvis skattemyndigheter) eller av andra försäkringsbolag eller försäkringsanstalter (exempelvis Folkpensionsanstalten, Patientförsäkringscentralen). Om man genom försäkringen betalar ut ersättning för inkomstförlust, kan man också införskaffa vissa uppgifter från den skadelidandes arbetsgivare.

Vilken typ av uppgifter samlar vi in?

Vi samlar in endast sådana uppgifter som är nödvändiga för ett avgörande i skadeärendet. Sådana uppgifter är bland annat den skadelidandes namn, födelsedatum och adressuppgifter. Vid behandlingen av skadeärendet behövs uppgifter om läkemedelsskadan: uppgifter om användningen av läkemedlet och uppgifter som berör skadan. Uppgifter som berör skadan innefattar bland annat uppgifter i patientjournalerna.

Uppgifter som behövs för utbetalning av ersättning innefattar bland annat information om bankkonto, beskattning och inkomster med mera.

Läkemedelsskadeförsäkringen är ett sekundärt ersättningssystem. Från den ersättning som betalas genom läkemedelsskadeförsäkringen avdras sådana förmåner den skadelidande uppenbart är berättigad att få ur allmänna medel eller genom en lagstadgad försäkring. För att kunna beräkna rätt ersättningsbelopp behandlar vi också uppgifter som berör dessa förmåner.

Vi samlar in och sparar endast sådana uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av skadeärendet. Vi strävar efter att hålla de uppgifter vi får tillgång till uppdaterade och korrekta.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt med tanke på handläggningen av skadeärendet eller så länge lagstiftningen förutsätter.

Personuppgifter som berör ersättningssökanden sparas tills det gått 110 år sedan hen föddes, men alltid minst 10 år efter att det sista ersättningsbeloppet betalats ut.

Uppgifter relaterade till beskattning sparas i 6 år efter utgången av respektive skatteår.

Vem får behandla personuppgifter?

Medarbetare som jobbar med handläggningen av skadeärenden inom bolaget behandlar personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter är begränsad till den krets av medarbetare som är nödvändig för ärendehandläggningen, och känslig information får under inga omständigheter överlåtas till utomstående. Endast de medarbetare som jobbar med handläggning av skadeärenden har tillgång till personuppgifter, system och dokument gällande ersättningsförfarandet. För medarbetare som handhar utbetalningen av ersättningar är tillgången till personuppgifterna begränsad till sådana uppgifter som är nödvändiga för utbetalningen av ersättningar. Dessa uppgifter inkluderar bland annat den skadelidandes namn och bankkontonummer.

Överlåts personuppgifterna till utomstående?

Som huvudregel gäller att personuppgifter kan överlåtas till utomstående endast med den skadelidandes uttryckliga samtycke. Personuppgifter kan dock överlåtas till utomstående av Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget om lagstiftningen tillåter eller förutsätter detta. Uppgifter kan överlåtas till myndigheter, såsom skattemyndigheter eller Folkpensionsanstalten, samt till andra försäkringsanstalter, i sådana fall då försäkringsanstalten i fråga har lagstadgad rätt att erhålla uppgifterna eller då den skadelidande har gett sitt uttryckliga samtycke.

Vid återförsäkring, det vill säga i sådana fall då även ett återförsäkringsbolag deltar i utbetalningen av ersättning, överlåts personuppgifter till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolagets återförsäkringsbolag.

Uppgifterna överlåts inte till utomstående utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Cookies

Vilka rättigheter har du?

Rätt att få tillgång till uppgifter

Du har rätt att få veta om vi håller på att behandla dina personuppgifter.

Om vi håller på att behandla dina personuppgifter har du rätt att få en kopia på uppgifterna och rätt att kontrollera dem.

Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att be Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget att rätta eventuella fel i dina personuppgifter och att komplettera ofullständiga uppgifter. Det är bra att notera att rättelser kan gälla bara sådana uppgifter som har registrerats felaktigt eller bristfälligt av Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget. Om felet eller bristen finns i ett sådant dokument som någon annan instans ursprungligen utarbetat, till exempel en vårdenhet, måste du be den instans som ursprungligen antecknat uppgiften att göra rättelsen.

Rätt till radering av personuppgifter (rätt att bli bortglömd)

Du har rätt att be om att dina personuppgifter raderas ur registret. Om du har gjort en skadeanmälan för vilken Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget ännu inte meddelat något beslut, kan du annullera din anmälan, och på din begäran raderar vi dina personuppgifter ur vårt register. Om vi redan hunnit fatta ett beslut angående din skadeanmälan kan vi inte radera dina personuppgifter ur vårt register, utan vi sparar dem i enlighet med vad som står skrivet under rubriken ”Hur länge sparas uppgifterna” ovan.

Rätt till begränsning av behandlingen av personuppgifter

Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget använder personuppgifter bara för det ändamål för vilket bolaget har erhållit uppgifterna. Om du vill begränsa användningen av dina personuppgifter vid handläggningen av ditt ärende, har du rätt att göra det. En begränsning av användningen av dina personuppgifter innebär samtidigt att handläggningen av ditt ärende avbryts.

Rätt att överföra personuppgifter från ett register till ett annat

Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget handhar skadeanmälningar och ersättningsansökningar i anknytning till läkemedelsskador i Finland. På din begäran kan vi överlåta dina uppgifter till en annan instans. Begäran måste framställas skriftligt.

Rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter i den utsträckning behandlingen sammanhänger med ändamål som rör Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolagets eller en tredje parts berättigade intressen, exempelvis i ett kundförhållande. Du har också alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter vid direkt marknadsföring och vid sådan profilering där dina personuppgifter utnyttjas.

Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget överlåter inga uppgifter till marknadsföringssyften och vi använder aldrig någons personuppgifter för profilering.

Rätt att lämna in klagomål

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande lagstiftning kan du lämna in ett klagomål till dataombudsmannen.

Lämna in ett klagomål till dataomudsmannen
Tillbaka till början