Media

Information till medierna om vaccineringarna mot covid-19

OBS! I och med att vaccinationsprogrammet mot covid-19 framskrider mottar vi många skadeanmälningar och förfrågningar. Vi koncentrerar oss nu på att handlägga skadeanmälningarna möjligast effektivt. Av denna orsak kan det hända att du inte får kontakt med oss så snabbt som under normala omständigheter. Vi besvarar förfrågningar från medier så omgående som möjligt.

Fortast kan vi vanligen reagera på e-postförfrågningar: tiina.hellgren@laakevakuutus.com. Ringbud ber vi att man vänligen lämnar genom att ringa numret 010 219 5712 (vardagar kl. 10–14, i juli och augusti kl. 10–13).

Nedan finns information om covid-19 och svar på frågor vi ofta får. Vi uppdaterar informationen med cirka två veckors mellanrum.

SITUATIONEN BETRÄFFANDE SKADEANMÄLNINGAR – SENAST ÄNDRAD 15.10.2021

Till dags dato har 771 skadeanmälningar i anknytning till coronavacciner anmälts och 298  beslut har gjorts, 146 jakande beslut, det vill säga ersättning har beviljats, och 152 nekande beslut. Vi strävar efter att handlägga fallen snabbt, men gör inte avkall på vår princip om noggrannhet.

Så här långt har ersättning betalats ut för tillfälliga men, för sjukvårdskostnader till följd av skada och i vissa fall för inkomstbortfall. Menen har huvudsakligen varit lindriga. Kostnaderna ersätts i enlighet med de faktiska kostnaderna och mot verifikat. Inkomstbortfall ersätts i enlighet med faktiskt inkomstbortfall.

Hittills har ersättning betalats ut främst för olika slags allergiska reaktioner och smärtor som förorsakats av vaccinerna, bland annat smärtor i den arm där vaccinet injicerats samt led- och muskelsmärtor. I enskilda fall har ersättning betalats ut även för andra skador, men av dataskyddsskäl kan dessa ännu inte redogöras för. Vi publicerar ytterligare information om ifrågavarande skadetyper om mängden fall ökar så mycket att publiceringen inte riskerar att kränka någons personliga integritet. Än så länge har inga allvarliga okända biverkningar nämnts i skadeanmälningarna.

 • Betalar staten ersättningarna när det gäller coronavirusvaccinerna? Vad är statsgaranti?

  Som utbetalare av skadeersättningarna fungerar Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget, med andra ord de läkemedelsbolag som finansierar försäkringsbolagets verksamhet. Staten fungerar som återförsäkrare i fall där ersättningssummorna blir mycket stora.

  Ett försäkringsbolag måste alltid vara tillräckligt solvent. Coronapandemin är en så stor risk och en risk som man har så begränsad kunskap om att inget försäkringsbolag ensamt kan bära ansvaret för den risken. I synnerhet när det gäller stora risker är det mycket vanligt att försäkringsbolag fördelar ansvaret för riskerna genom återförsäkring. Beträffande vaccinerna mot covid-19 finns dock än så länge inga återförsäkringar att tillgå. För att möjliggöra det att läkemedelsskadeförsäkringen omfattar vaccinerna mot covid-19, behövs andra metoder som kan fungera i återförsäkringarnas ställe.

  Finska staten har beviljat Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget försäkringsgaranti. För försäkringsgarantin tas det ut en avgift enligt samma principer som vid återförsäkring. Försäkringsgarantin gäller sådana coronavacciner som införskaffats till Finland genom EU:s upphandlingsförfarande. Av denna anledning omfattar läkemedelsskadeförsäkringen endast sådana i Finland injicerade coronavacciner som införskaffats genom detta upphandlingsförfarande. För närvarande omfattas alla i Finland injicerade coronavacciner av försäkringen.

  Om en person förorsakas sådana kostnader av ett coronavaccin som ersätts genom läkemedelsskadeförsäkringen, är det försäkringen som betalar ut ersättningen till den skadelidande. Staten deltar i utbetalningen av ersättning endast i de fall där ersättningssumman överstiger 3 miljoner euro per år.

 • Omfattas coronavaccinerna av en försäkring?

  I Finland finns för närvarande tre vacciner i användning mot den sjukdom som förorsakas av det nya coronaviruset: Comirnaty av Pfizer och BioNTech, Vaxzevria (tidigare AstraZeneca COVID-19 Vaccine) av AstraZeneca och Spikevax av Moderna (tidigare COVID-19 Vaccine Moderna). De coronavacciner som införskaffats till Finland genom EU:s gemensamma upphandlingsförfarande omfattas av läkemedelsskadeförsäkringen. Alla coronavacciner som används i Finland för närvarande uppfyller detta villkor och omfattas sålunda av försäkringen.

 • Vore det möjligt för Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget att försäkra sådana vacciner som Finland kan införskaffa på andra sätt än genom EU:s upphandlingsförfarande?

  Statsgarantin gäller för vacciner som införskaffats genom EU:s upphandlingsförfarande. Återförsäkring av andra vacciner än dessa vore komplicerat. Eftersom tillgängligheten till vacciner nu ligger på en bra nivå, planerar Finland enligt de uppgifter vi har åtminstone inte tillsvidare att införskaffa andra vacciner än dem som kan fås genom EU-förfarandet. Ifall situationen skulle ändras, är vi för vår del villiga att föra en öppen dialog om saken med alla relevanta intressenter.

 • Hur många skadeanmälningar har gjorts beträffande vaccinerna mot covid-19 och hur mycket ersättning har betalats ut?

  Vi har tagit emot 771 skadeanmälningar beträffande coronavacciner. I 146 fall har vi gett ett jakande beslut och i 152 fall ett nekande beslut. 473 fall är ännu under behandling.

  Mest har vi fått anmälningar av:

  • Almänna symptomer t.ex: feber, huvudvärk, värk i vaccinerad arm, muskel- och ledsmärta, illamående, tröthet
  • Allergiska reaktioner
  • Svullnad av lymfkörteln

  Några anmälningar:

  • Neurologiska symptomer
  • Blodpropp

  Enstaka anmälningar från olika symptomer.

  Ersättning har betalats ut för tillfälliga men, för sjukvårdskostnader till följd av sjukdom och för inkomstbortfall. Hittills har ersättning betalats ut för bl.a. allergiska reaktioner och olika former av smärtor som förorsakats av vaccinerna, såsom smärtor i den arm där vaccinet injicerats samt led- och muskelsmärtor. Nekande beslut har givits i fall som gällt lindriga men, det vill säga fall där de skador som vaccinet förorsakat inte har kvarstått 14 dagar och fall där man inte kunnat fastställa ett sannolikt orsakssamband mellan symptomen och vaccinet ifråga.

  Senast ändrad 15.10.2021

  Informationen uppdateras ungefär varannan vecka. Mer ingående information om bland annat vilka sorters fall som berättigat till ersättning publiceras när mängden fall ökar så mycket att det inte föreligger någon risk för kränkning av någons personliga integritet.

 • Ersätts alla skadeverkningar man får av coronavacciner?

  Lindriga eller små vaccinskador ersätts inte genom läkemedelsskadeförsäkringen. En personskada som orsakats av ett coronavaccin ersätts när den skadelidande till följd av skadan

  1. har varit fortlöpande arbetsoförmögen i minst 14 dagar eller då personens kroppsliga funktionsförmåga på annat sätt varit fortlöpande nedsatt i minst 14 dagar
  2. har fått en bestående kroppsskada eller sjukdom, eller
  3. har avlidit.

  Även om villkoren i punkterna 1–3 inte uppfylls kan den skadelidande ersättas för oundvikliga och nödvändiga sjukvårdskostnader som behandlingen av vaccinskadan medfört samt för inkomstförluster, ifall den sammanlagda summan av sjukvårdskostnaderna och inkomstförlusterna överstiger 85 euro.

 • Vad ersätts genom försäkringen?

  Genom försäkringen ersätts personskador som förorsakats av ett vaccin. Det måste föreligga ett sannolikt orsakssamband mellan användningen av ett visst vaccin och en uppkommen skada. Med en läkemedels- eller vaccinskada avses en fysisk sjukdom eller en kroppsskada som sannolikt förorsakats av det aktuella läkemedlet eller vaccinet. Med ett sannolikt orsakssamband avses att den uppkomna skadan säkert eller sannolikt uppkommit till följd av att man fått just detta läkemedel eller vaccin.
  Indirekta skador ersätts inte genom läkemedelsskadeförsäkringen.
  Som läkemedelsskada betraktas inte en sjukdom eller skada som uppkommit till följd av att vaccinet inte har avsedd effekt.

 • Vilka typer av ersättning kan man få?

  Vid vaccinskador betalas vanligen ersättning för oundvikliga och nödvändiga sjukvårdskostnader samt ersättning för inkomstförluster för den tid man varit arbetsoförmögen.

  Vilken typ av ersättning som betalas genom försäkringen fastställs separat för varje enskilt fall. Vad som ersätts och hur stor ersättning som betalas ut beror på hurdan skada vaccinet har förorsakat. Skador är sinsemellan väldigt olika till sin natur och därför blir även ersättningarna av olika typ och storlek.

  Fastställandet av ersättning grundar sig på bestämmelserna i den finska skadeståndslagen. I förekommande fall tillämpas vid fastställandet av ersättning också trafik- och patientskadenämndens normer och instruktioner.

  I sällsynta, allvarligare fall kan även andra slag av ersättningar betalas ut. Se ytterligare information

  Frågor och svar

 • Hur stor ersättning kan man få?

  Ersättningens storlek är beroende av vilken typ av skada det gäller.
  Kostnader som uppkommit till följd av läkemedelsskada ersätts i sin helhet mot uppvisande av relevanta kvitton och verifikationer.
  Ersättningens storlek vid övergående men är beroende av vilken grad av skada det gäller. Graden av skada avgörs på grundval av medicinska kriterier och ersättningens storlek baserar sig på trafikskadenämndens instruktioner och normer. De men som uppkommer till följd av läkemedelsskada är vanligen inte särskilt svåra. De flesta men ligger i invaliditetsklasserna 1–3.
  Ett eventuellt bestående men fastställs utgående från statsrådets förordning om invaliditetsklassificering samt trafikskadenämndens instruktioner och normer. En läkemedelsskada leder sällan till bestående men.
  Storleken på ersättningen för inkomstförlust baserar sig på den skadelidandes inkomster.
  Läkemedelsskadeförsäkringen är ett sekundärt ersättningssystem. Detta betyder att man från den utbetalda ersättningen avdrar sådana ersättningar den skadelidande är berättigad till med stöd av vissa lagar.

 • Hur länge tar handläggningen av ersättningsansökan?

  När det gäller läkemedelsskadeförsäkringen tar utredning av ett ärende i regel flera veckor. För att avgöra ett enskilt ärende behövs journalhandlingar om sökandens hälsotillstånd. Det dröjer vanligtvis ett tag innan vi får de begärda handlingarna. Ärendet handläggs i vår organisation så snart vi har tagit emot handlingarna. Även ersättningar betalas vanligen i flera rater. Först betalas i regel en engångsersättning för tillfälligt men. Ersättning för utgifter betalas när vi tagit emot kvittona. Ersättning för inkomstbortfall betalas när utredningen om inkomstbortfall färdigställs.

 • Hur påverkar coronapandemin och försäkringarna för vaccinerna mot covid-19 Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolagets ekonomi? Förblir bolaget solvent?

  Coronapandemin orsakar ingen ekonomisk instabilitet för vårt bolag. Vi är nöjda över att man i detta läge kunnat hitta en lösning och att finländarna omfattas av vaccineringarna mot covid-19. Detta är sist och slutligen till fördel för oss alla.