Coronavacciner

Om du har fått en injektion av ett coronavaccin i Finland och vaccinet har orsakat en skada hos dig, kan du ansöka om ersättning genom läkemedelsskadeförsäkringen.

Du ansöker om ersättning genom att fylla i en skadeanmälningsblankett och skicka den till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget. Vid utredningen av vaccinskadan behövs den skadelidandes patientjournaler beträffande den uppkomna skadan. Du behöver inte själv införskaffa dokumenten, utan försäkringsbolaget införskaffar de dokument som behövs för handläggningen av ärendet. När du gör din skadeanmälan, kom ihåg att meddela vid vilken vårdinrättning du behandlats för vaccinskadan. Detta påskyndar handläggningen av ärendet.

Lindriga skador ersätts inte. Läkemedelsskadeförsäkringen omfattar vaccinskador som är allvarligare än lindriga skador och som orsakat en personskada hos den vaccinerade personen. Ersättning kan sökas om den skada som vaccinet har orsakat inte har gått över inom 14 dagar eller om den medfört sjukvårdskostnader eller inkomstförluster som överstiger 85 euro.

Nedan kan du läsa frågor och svar beträffande ersättning av skador som förorsakats av coronavacciner.

Handläggningen av ersättningsärenden är överbelastad och därför är handläggningstiderna längre än normalt. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in.

 • Omfattas coronavaccinerna av en försäkring?

  I Finland finns för närvarande tre vacciner i användning mot den sjukdom som förorsakas av det nya coronaviruset: Comirnaty av Pfizer och BioNTech,  Spikevax av Moderna (tidigare COVID-19 Vaccine Moderna) och Covid-19 Vaccine Janssen. Tidigare har också Vaxzevria av AstraZeneca (tidigare COVID-19 Vaccine AstraZeneca)använts. De coronavacciner som införskaffats till Finland genom EU:s gemensamma upphandlingsförfarande omfattas av läkemedelsskadeförsäkringen. Alla coronavacciner som används i Finland för närvarande eller har tidigare använts, uppfyller detta villkor och omfattas sålunda av försäkringen.

 • Hur många skadeanmälningar har gjorts beträffande vaccinerna mot covid-19 och hur mycket ersättning har betalats ut?

  Vi har tagit emot 1305 skadeanmälningar beträffande coronavacciner. I 301 fall har vi gett ett jakande beslut och i 439 fall ett nekande beslut. 565 fall är ännu under behandling.

  Mest har vi fått anmälningar av:

  • Almänna symptomer t.ex: feber, huvudvärk, värk i vaccinerad arm, muskel- och ledsmärta, illamående, tröthet
  • Allergiska reaktioner
  • Svullnad av lymfkörteln

  Några anmälningar:

  • Neurologiska symptomer
  • Blodpropp

  Enstaka anmälningar från olika symptomer.

  Ersättning har betalats ut för tillfälliga men, för sjukvårdskostnader till följd av sjukdom och för inkomstbortfall. Hittills har ersättning betalats ut för bl.a. allergiska reaktioner och olika former av smärtor som förorsakats av vaccinerna, såsom smärtor i den arm där vaccinet injicerats samt led- och muskelsmärtor. Nekande beslut har givits i fall som gällt lindriga men, det vill säga fall där de skador som vaccinet förorsakat inte har kvarstått 14 dagar och fall där man inte kunnat fastställa ett sannolikt orsakssamband mellan symptomen och vaccinet ifråga.

  Senast ändrad 13.1.2022

  Informationen uppdateras ungefär en gång per månad. Mer ingående information om bland annat vilka sorters fall som berättigat till ersättning publiceras när mängden fall ökar så mycket att det inte föreligger någon risk för kränkning av någons personliga integritet.

 • Jag förorsakades en skada av ett coronavaccin. Var kan jag ansöka om ersättning?

  De coronavacciner som används i Finland omfattas av läkemedelsskadeförsäkringen (se föregående fråga). För en skada som orsakats av ett vaccin kan man få ersättning genom läkemedelsskadeförsäkringen, ifall det är sannolikt att vaccinet har orsakat en personskada, det vill säga en fysisk sjukdom eller kroppsskada eller en psykisk sjukdom.

  Ersättning kan sökas genom att fylla i en skadeanmälningsblankett.

 • Ersätts alla skadeverkningar man får av coronavacciner?

  Lindriga eller små vaccinskador ersätts inte genom läkemedelsskadeförsäkringen. En personskada som orsakats av ett coronavaccin ersätts när den skadelidande till följd av skadan

  1. har varit fortlöpande arbetsoförmögen i minst 14 dagar eller då personens kroppsliga funktionsförmåga på annat sätt varit fortlöpande nedsatt i minst 14 dagar
  2. har fått en bestående kroppsskada eller sjukdom, eller
  3. har avlidit.

  Även om villkoren i punkterna 1–3 inte uppfylls kan den skadelidande ersättas för oundvikliga och nödvändiga sjukvårdskostnader som behandlingen av vaccinskadan medfört samt för inkomstförluster, ifall den sammanlagda summan av sjukvårdskostnaderna och inkomstförlusterna överstiger 85 euro.

 • Jag gjorde en anmälan till Fimea om en biverkning av ett coronavaccin. Kan jag få ersättning genom läkemedelsskadeförsäkringen?

  En läkemedelsbiverkning är inte samma sak som en läkemedelsskada. Definitionen för läkemedelsskada är snävare än definitionen för läkemedelsbiverkning. Det att man gjort en anmälan om en biverkning av ett läkemedel eller ett vaccin innebär inte automatiskt att det är frågan om den sorts läkemedelsskada som avses i läkemedelsskadeförsäkringens försäkringsvillkor.

  Med en biverkning avses en skadlig och oönskad effekt av ett läkemedel eller vaccin. Fimea för ett register över alla i Finland anmälda biverkningar av coronavacciner. Informationen om anmälda biverkningar meddelas även till Institutet för hälsa och välfärd samt till Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för registrering i databasen EudraVigilance.

  Fimea är ett myndighetsutövande centralt ämbetsverk under social- och hälsovårdsministeriet. Fimea ansvarar för övervakningen av läkemedel, blodprodukter och vävnadsprodukter samt för utvecklingen av läkemedelsområdet. Vidare för Fimea ett register över biverkningar av läkemedel och vacciner. Yrkesutövare inom hälsovården och läkemedelsanvändare kan göra en anmälan till registret om en misstänkt eller fastställd biverkning. Det centralaste syftet med anmälningssystemet är att lyfta fram tidigare okända, ovanliga biverkningar.

  Om du misstänker en vaccinskada bör du göra en skadeanmälan till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.

 • Vad ersätts genom försäkringen?

  Genom försäkringen ersätts personskador som förorsakats av ett vaccin. Det måste föreligga ett sannolikt orsakssamband mellan användningen av ett visst vaccin och en uppkommen skada. Med en läkemedels- eller vaccinskada avses en fysisk sjukdom eller en kroppsskada som sannolikt förorsakats av det aktuella läkemedlet eller vaccinet. Med ett sannolikt orsakssamband avses att den uppkomna skadan säkert eller sannolikt uppkommit till följd av att man fått just detta läkemedel eller vaccin.
  Indirekta skador ersätts inte genom läkemedelsskadeförsäkringen.
  Som läkemedelsskada betraktas inte en sjukdom eller skada som uppkommit till följd av att vaccinet inte har avsedd effekt.

 • Vilka typer av ersättning kan jag få?

  Vid vaccinskador betalas vanligen ersättning för oundvikliga och nödvändiga sjukvårdskostnader samt ersättning för inkomstförluster för den tid man varit arbetsoförmögen.

  Vilken typ av ersättning som betalas genom försäkringen fastställs separat för varje enskilt fall. Vad som ersätts och hur stor ersättning som betalas ut beror på hurdan skada vaccinet har förorsakat. Skador är sinsemellan väldigt olika till sin natur och därför blir även ersättningarna av olika typ och storlek.

  Fastställandet av ersättning grundar sig på bestämmelserna i den finska skadeståndslagen. I förekommande fall tillämpas vid fastställandet av ersättning också trafik- och patientskadenämndens normer och instruktioner.

  I sällsynta, allvarligare fall kan även andra slag av ersättningar betalas ut. Se ytterligare information

  Frågor och svar

 • Hur stor ersättning kan man få?

  Ersättningens storlek är beroende av vilken typ av skada det gäller.
  Kostnader som uppkommit till följd av läkemedelsskada ersätts i sin helhet mot uppvisande av relevanta kvitton och verifikationer.
  Ersättningens storlek vid övergående men är beroende av vilken grad av skada det gäller. Graden av skada avgörs på grundval av medicinska kriterier och ersättningens storlek baserar sig på trafikskadenämndens instruktioner och normer. De men som uppkommer till följd av läkemedelsskada är vanligen inte särskilt svåra. De flesta men ligger i invaliditetsklasserna 1–3.
  Ett eventuellt bestående men fastställs utgående från statsrådets förordning om invaliditetsklassificering samt trafikskadenämndens instruktioner och normer. En läkemedelsskada leder sällan till bestående men.
  Storleken på ersättningen för inkomstförlust baserar sig på den skadelidandes inkomster.
  Läkemedelsskadeförsäkringen är ett sekundärt ersättningssystem. Detta betyder att man från den utbetalda ersättningen avdrar sådana ersättningar den skadelidande är berättigad till med stöd av vissa lagar.

 • Vilka utredningar krävs vid handläggningen av skadeärendet?

  Den skadelidande ska fylla i en skadeanmälan och skicka den till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.

  Vid utredningen av läkemedels- eller vaccinskadan behövs den skadelidandes patientjournaler beträffande den uppkomna skadan. I skadeanmälan ber man den skadelidande ge försäkringsbolaget fullmakt att ta del av de dokument som behövs för handläggning av skadeärendet. Den skadelidande behöver inte själv införskaffa dokumenten, utan försäkringsbolaget införskaffar de dokument som behövs för handläggningen av ärendet. På detta sätt kan ärendet normalt handläggas snabbare.

 • Hur anmäler jag en skada?

  Fyll i skadeanmälan noggrant, underteckna den och skicka den till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget, PB 115 00181 Helsingfors .

  Du kan även skicka din skadeanmälan via tjänsten Säker post (Turvaposti), som du hittar på första sidan av Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolagets webbplats.

 • Var kan jag få råd angående hur jag ska fylla i skadeanmälan?

  Varje hälsovårdsenhet har en patientombudsman som du kan fråga om råd när du gör en skadeanmälan.

 • Hur lång tid tar handläggningen av skadeanmälan?

  Den genomsnittliga handläggningstiden är cirka fyra månader. Handläggningstiden påverkas alltid av hur stor mängd dokument som måste analyseras i det enskilda fallet. Mest tid vid handläggningen går åt till att vänta på nödvändiga dokument. Handläggningen av ärendet i bolaget fortskrider genast när man erhållit alla dokument som behövs.

 • Jag blev vaccinerad mot covid-19 när jag befann mig på en resa utomlands. Jag fick symptom av vaccinet. Kan jag få ersättning genom läkemedelsskadeförsäkringen?

  Läkemedelsskadeförsäkringen gäller endast i Finland. Vacciner som injicerats utomlands omfattas inte av läkemedelsskadeförsäkringen och skador som uppkommer av dem berättigar inte till ersättning genom läkemedelsskadeförsäkringen.

 • Vad innebär begreppet statsgaranti? Betalar staten ersättningarna?

  Ett försäkringsbolag måste alltid vara tillräckligt solvent. Den pandemi som det nya coronaviruset förorsakat är en ny risk och en risk man inte har särskilt stor kännedom om. Inget försäkringsbolag kan därför ensamt bära ansvaret för denna risk. I synnerhet när det gäller stora risker är det mycket vanligt att försäkringsbolag fördelar ansvaret för riskerna genom återförsäkring. Beträffande vaccinerna mot covid-19 finns dock än så länge inga återförsäkringar att tillgå. För att göra det möjligt för läkemedelsskadeförsäkringen att omfatta vaccinerna mot covid-19, behövdes andra metoder som kunde fungera i återförsäkringarnas ställe.

  Finska staten har beviljat Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget försäkringsgaranti. För försäkringsgarantin tas det ut en avgift enligt samma principer som vid återförsäkring. Försäkringsgarantin gäller sådana coronavacciner som införskaffats till Finland genom EU:s upphandlingsförfarande. Av denna anledning omfattar läkemedelsskadeförsäkringen endast sådana i Finland injicerade coronavacciner som införskaffats genom EU:s upphandlingsförfarande. För närvarande omfattas alla i Finland injicerade coronavacciner av försäkringen.

  Om en person förorsakas sådana kostnader av ett coronavaccin som ersätts genom läkemedelsskadeförsäkringen, betalar försäkringsbolaget ut ersättningen till den skadelidande.