Gå direkt till innehåll

Anmälningskanalen

Syfte med anmälningskanalen

Du kan lämna in en anmälan till kanalen enligt lagen om skydd för visselblåsare (1171/2022) eller penningtvättslagen (444/2017) om misstänkt missbruk eller överträdelse som gäller något av de lagstiftningsområden som nämns i 2 § i lagen om skydd för visselblåsare.

Använd inte kanalen för kundrespons eller frågor om ersättningsärenden. Läs igenom följande anvisningar innan du lämnar in en anmälan.

Vem kan göra en anmälan?

Du kan göra en anmälan om du är i kontakt med Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget å arbetets vägnar och du har fått uppgifter om en överträdelse i samband med ditt arbete. Du kan till exempel vara en nuvarande eller tidigare anställd på bolaget, en person som arbetar för en av våra samarbetspartner, en styrelseledamot eller en person som befullmäktigats av en sådan person.

Anmälan till den interna anmälningskanalen

Du kan lämna in en anmälan här. Följ anvisningarna i tjänsten om hur anmälan ska fyllas i. Berätta om det misstänkta missbruket eller överträdelsen så detaljerat som möjligt. Du kan inte lämna in en anonym anmälan.

Ta vara på koden som du får efter att du har lämnat anmälan. Med hjälp av koden kan du följa statusen för behandlingen av anmälan och göra eventuella ytterligare förtydliganden i efterhand. Vi kommer endast att kommunicera med dig via anmälningskanalen för att säkerställa sekretessen i behandlingen. Du kan läsa mer om behandlingen av uppgifter i dataskyddsbeskrivningen.

Det är möjligt att vi kommer att be dig om ytterligare förtydliganden. Du är dock inte skyldig att lämna en kompletterande redogörelse. Inom tre månader efter din anmälan kommer du att informeras om vilka åtgärder vi har vidtagit med anledning av din anmälan. Vi ger dig information i den mån det är möjligt med hänsyn till exempelvis sekretessbestämmelserna.

Anmälan till justitiekanslersämbetets centraliserade rapporteringskanal

Anmälan ska i första hand ske via bolagets interna anmälningskanal, såvida det inte finns en särskild bestämmelse om att göra anmälan direkt till myndigheten.

I följande situationer kan du göra en anmälan till den nationella centraliserade rapporteringskanal som upprätthålls av justitiekanslersämbetet:

  1. Du har inte fått möjlighet att rapportera via en intern rapporteringskanal;
  2. Du har grundad anledning att tro att en intern rapport inte har lett till några åtgärder inom den tidsfrist som anges i lagen om skydd för visselblåsare;
  3. Du har grundad anledning att tro att det inte är möjligt att effektivt ingripa i överträdelsen på grundval av en intern rapport eller;
  4. Du har grundad anledning att tro att du riskerar att utsättas för repressalier på grund av rapporten.

Om offentliggörande av information om överträdelse regleras i 9 § i lagen om skydd för visselblåsare. I mycket exceptionella fall kan du ha rätt till skydd även om du offentliggör den information som är föremål för anmälan.

Villkor för skydd av visselblåsare

Vi får inte vidta repressalier mot dig för att du rapporterar om en överträdelse eller försöka hindra dig från att göra en anmälan. Med repressalier avses negativa konsekvenser för dig eller annan olämplig behandling av dig för att du har rapporterat.

Ett allmänt villkor för skydd är att du vid tidpunkten för rapporteringen måste ha grundad anledning att tro att informationen om överträdelsen är sann och att sådan information faller inom tillämpningsområdet för lagen om skydd för visselblåsare eller penningtvättslagen. En annan förutsättning för skydd är att du följer anvisningarna om prioritering av intern rapportering.

Andra personer än de som fastställs i lagstiftningen är inte berättigade till skydd.

Ilmoituskanavan tietosuojaseloste_SE

Tillbaka till början