Gå direkt till innehåll

Vilka skador ersätts inte?

När ersätts läkemedelsskadan inte?

All läkemedelsanvändning medför risk för olika biverkningar. Det förekommer att patienter ordineras läkemedel vilka med rätt stor sannolikhet kommer att förorsaka biverkningar som är allvarligare än så kallade lindriga biverkningar. I sådana fall är det fråga om så kallade nödvändiga risktaganden. En läkemedelsskada ersätts inte om den sjukdom eller skada man söker ersättning för är en följd av ett medicinskt sett nödvändigt risktagande vid behandling av en sådan sjukdom eller skada som obehandlad är livshotande eller kan leda till svår kroppsskada.

Läkemedelsskadan ersätts inte heller om läkemedlets biverkningar kan anses vara rimligen tolerabla med beaktande av den behandlade sjukdomens eller skadans natur, den skadelidandes hälsotillstånd i övrigt, skadans omfattning och läkarens möjligheter att förutse läkemedlets inverkan samt andra liknande omständigheter.

Små skador ersätts inte

Om läkemedlet inte haft avsedd verkan, det vill säga om det inte haft effekt på den sjukdom eller skada som behandlats, omfattas ärendet inte av läkemedelsskadeförsäkringen.

Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter endast sådana biverkningar som är en följd av korrekt medicinering. Om det mätt med en erfaren yrkesutövare som måttstock kan anses ha skett ett misstag i samband med ordineringen eller administreringen av läkemedlet eller om skadan uppkommit till följd av att apoteket gett ut ett läkemedel i strid med doseringsanvisningarna på receptet eller gällande bestämmelser, kan det vara fråga om en skada som ersätts med stöd av patientskadelagen. I sådana fall söks ersättning genom en anmälan till Patientförsäkringscentralen.

I försäkringsvillkoren avgränsas ersättningsberättigandet till att också utesluta fall av olagligt handlande eller missbruk.

Tillbaka till början