Gå direkt till innehåll

Sök ersättning

Läkemedelsskadeanmälan

Du kan söka om ersättning från läkemedelsskadeförsäkring ifall ett läkemedel har orsakat dig en oväntad skada. Börja med att fylla i läkemedelsskadeanmälan och skicka den per post till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.

Anmäla en skada

Skadeanmälningsblankett

Du kan ladda ned en skadeanmälningsblankett på Blanketter. Du kan fylla i PDF -blanketten med din dator och därefter printa den på papper. Du skall egenhändigt underskriva skadeanmälan och därför kan du inte skicka den elektroniskt till Finska Ömsesidiga Läkemedelsförsäkringsbolag.

Det är inte nödvändigt att till skadeanmälan bifoga kvitton eller andra utredningar över kostnader och förluster som uppstått. Dessa utreds separat, ifall det är fråga om en ersättningsbar skada.

Skriv under skadeanmälningsblanketten

Om den ersättningssökande är fullvuxen underskriver han eller hon egenhändigt skadeanmälningsblanketten. Den ersättningssökande kan även befullmäktiga en annan person att sköta om ärendet, varvid en fullmakt skall bifogas till blanketten. För en minderårigs eller annors omyndig persons del underskrivs skadeanmälan av intressebevakaren. Den minderårigas intressebevakare är vanligast föräldrarna. Ifall den som använt läkemedlet har avlidit kan skadeanmälan uppgöras och underskrivas av delägare i dödsboet.

Med underskriften på skadeanmälningsblanketten ger den som söker om ersättning sitt samtycke till att vårdanstalt eller annan i blankettens samtyckeklausul omnämnd instans kan ge åt Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget handlingar och uppgifter som är nödvändiga för utredning av skadeärendet.

Tid för inlämnande av skadeanmälan

Ersättningskrav  ska framställas  inom ett år från det att den som kräver ersättning fått kännedom om försäkringens giltighet och den skada och skadeföljd som läkemedlet eller blodprodukten i fråga har orsakat. Ersättningskrav ska framställas senast 10 år efter att en skadeföljd har uppstått.

Ersättningsanskökningsblankett

Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolag ger ett skriftligt beslut till den sökande. Beslutet innehåller information om vilken typ av ersättning ska betalas från läkemedelsförsäkringen. Till beslutet bifogas en blankett för ersättningsansökan, på vilken den sökande kan precisera sina ersättningskrav.

Anmäla en läkemedelsskada
Tillbaka till början