Gå direkt till innehåll

Anmäla en skada

Vänligen läs dessa instruktioner innan du ansöker om ersättning

1. Ladda ned och fyll i en skadeanmälningsblankett

Du kan fylla i PDF -blanketten med din dator och därefter printa den på papper. Du skall egenhändigt underskriva skadeanmälan och därför kan du inte skicka den elektroniskt till Finska Ömsesidiga Läkemedelsförsäkringsbolag.

Det är inte nödvändigt att till skadeanmälan bifoga kvitton eller andra utredningar över kostnader och förluster som uppstått. Dessa utreds separat, ifall det är fråga om en ersättningsbar skada.

2. Skriv under skadeanmälningsblanketten

Om den ersättningssökande är fullvuxen underskriver han eller hon egenhändigt skadeanmälningsblanketten. Den ersättningssökande kan även befullmäktiga en annan person att sköta om ärendet, varvid en fullmakt skall bifogas till blanketten. För en minderårigs eller annors omyndig persons del underskrivs skadeanmälan av intressebevakaren. Den minderårigas intressebevakare är vanligast föräldrarna. Ifall den som använt läkemedlet har avlidit kan skadeanmälan uppgöras och underskrivas av delägare i dödsboet.

Med underskriften på skadeanmälningsblanketten ger den som söker om ersättning sitt samtycke till att vårdanstalt eller annan i blankettens samtyckeklausul omnämnd instans kan ge åt Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget handlingar och uppgifter som är nödvändiga för utredning av skadeärendet.

3. Skicka den ifyllda blanketten till oss

Ersättningskravet skall framställas inom ett år från det att den som kräver ersättning fått kännedom om skada som läkemedlet förorsakat. Ersättningskravet skall dock framställas senast inom 10 år från den tidpunkt då den skadelidande upphörde med att använda läkemedlet.

Skicka skadeanmälan till:

Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolag
PB 115
00181 HELSINGFORS

Du kan skicka skadeanmälan och annat material också genom att använda vår portal för säker post (Turvaposti) enligt följande instruktion:   Trygg på Turvaposti nedan och en ny sida öppnar sig. Skriv din e-postadress i översta fältet, skriv ditt meddelande och bifoga de dokumenter du vill skicka oss. Ange ditt skadenummer ifall du fått ett.  När ditt meddelande är färdigt, trygg Lähetä. Du får en begäran på bekräftelse per e-post. Bekräfta begäran med att trygga den bifogade länken. Ditt meddelande skickas först efter denna bekräftelse!

Turvaposti

4. Erhåll vårt skriftliga beslut

Det är möjligt att vi kontaktar dig för att erhålla ytterligare information. Du kan läsa mer om vår ersättningsprocess härnäst.

Hur behandlas min ansökan?
Tillbaka till början