Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

Tietosuoja

Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö käsittelee lääkevahinkovakuutuksen korvaushakemukset Suomessa.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä lääkevahinkovakuutuksen korvausasian käsittelemiseksi. Lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Ilman tietoja vahingosta ja vahingonkärsineestä korvausasiaa ei voida käsitellä.

Mihin tietojen kerääminen perustuu?

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja ainoastaan vahingonkärsineen antaman valtuutuksen perusteella. Vahinkoilmoituslomakkeella vahingonkärsinyt valtuuttaa meidät hankkimaan korvausasian käsittelyssä tarvittavat tiedot. Alaikäisen puolesta suostumuksen antaa huoltaja.

Mistä keräämme henkilötietoja?

Korvausasian käsittelyssä tarvittavat tiedot hankitaan pääsääntöisesti vahingonkärsinyttä hoitaneilta hoitolaitoksilta ja terveydenhuollon ammattilaisilta. Tietoja voidaan tarvittaessa hankkia myös viranomaisilta (esim. veroviranomaiset) sekä toisilta vakuutusyhtiöiltä tai -laitoksilta (esim. Kela, Potilasvakuutus). Mikäli vakuutuksesta maksetaan ansionmenetyskorvausta, tietoja voidaan hankkia myös vahingonkärsineen työnantajalta.

Mitä tietoja keräämme?

Keräämme vain sellaista tietoa, joka on välttämätöntä vahinkoasian ratkaisemiseksi. Tällaisia tietoja ovat mm. vahingonkärsineen nimi, syntymäaika ja osoitetiedot. Vahinkoasian käsittelyssä tarvitaan lääkevahinkoa koskevat tiedot: lääkkeen käyttämistä koskevat tiedot sekä tiedot vahingosta. Vahinkoa koskevia tietoja ovat mm. sairauskertomustiedot.
Korvauksen maksamista varten tarvittavia tietoja ovat mm. pankkitilitiedot, verotusta ja ansioita koskevat tiedot jne.
Lääkevahinkovakuutus on toissijainen korvausjärjestelmä. Lääkevahinkovakuutuksesta maksettavista korvauksista vähennetään sellaiset etuudet, joihin vahingonkärsineellä on ilmeisesti oikeus julkisista varoista tai lakisääteisestä vakuutuksesta. Korvauksen oikean määrän laskemiseksi käsittelemme myös tällaisia etuuksia koskevia tietoja.
Keräämme ja tallennamme ainoastaan vahinkoasian käsittelyssä välttämättömiä tietoja. Pyrimme pitämään meille toimitetut tiedot ajantasaisina ja oikeina.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen vahinkoasian käsittelyn kannalta tai niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää.
Korvauksenhakijoiden henkilötietoja säilytetään siihen asti, kun korvauksenhakijan syntymästä on kulunut 110 vuotta, kuitenkin vähintään 10 vuotta viimeisimmän korvauksen maksamisesta.
Verotukseen liittyvät tiedot säilytetään 6 vuotta kunkin verovuoden päättymisestä.

Ketkä voivat käsitellä henkilötietoja?

Vahinkoilmoituksia ja korvaushakemuksia käsittelevät yhtiön korvaustoiminnossa työskentelevät henkilöt. Henkilötietojen käsittely on rajoitettu vain välttämättömään henkilöpiiriin ja arkaluontoisten tietojen luovutus on kielletty. Vain korvaustoiminnossa työskentelevillä henkilöillä on pääsy korvaustoiminnan henkilötietoihin, järjestelmiin ja asiakirjoihin. Korvausten maksuun osallistuvien henkilöiden pääsy tietoihin on rajattu siten, että heillä on pääsy vain sellaisiin tietoihin, jotka ovat välttämättömiä korvausten maksamista varten. Tällaisia tietoja ovat mm. korvauksensaajan nimi ja pankkitilin numero.

Luovutetaanko henkilötietoja muille?

Pääsääntöisesti henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan vahingonkärsineen nimenomaisella suostumuksella. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön ulkopuolelle lainsäädännön niin salliessa tai velvoittaessa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, esim. veroviranomaisille ja Kansaneläkelaitokselle sekä muille vakuutuslaitoksille silloin, kun tällaisella vakuutuslaitoksella on joko lakiin tai rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen perustuva oikeus saada tietoja.
Myös jälleenvakuutustilanteessa, eli tilanteessa, jossa myös jälleenvakuutusyhtiö osallistuu korvauksen maksamiseen, henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön jälleenvakuutusyhtiölle.
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeet

Mitä oikeuksia sinulla on?

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä tieto siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi.
Mikäli henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus saada jäljennös tiedoista ja tarkastaa tiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää Suomen Keskinäistä Lääkevahinkovakuutusyhtiötä oikaisemaan mahdolliset virheelliset henkilötiedot sekä täydentää mahdolliset puuttuvat tiedot. On hyvä huomata, että tämä oikaisu voi koskea vain sellaisia tietoja, jotka Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutus on rekisteröinyt virheellisesti tai puutteellisesti. Mikäli mahdollinen puute tai virhe on sellaisessa asiakirjassa, jonka on alkuperin laatinut joku muu taho, esim. hoitolaitos, virheen oikaisemista ja korjaamista on pyydettävä alkuperäisen merkinnän tehneeltä taholta.

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Sinulla on oikeus pyytää poistamaan henkilötiedot. Mikäli olet tehnyt vahinkoilmoituksen, josta Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö ei vielä ole tehnyt päätöstä, voit peruuttaa ilmoituksesi ja pyynnöstäsi poistamme tietosi. Mikäli olemme tehneet vahinkoilmoituksesi perusteella jo päätöksen, emme voi poistaa tietojasi vaan säilytämme ne yllä kohdassa ”Kuinka kauan tietoja säilytetään” kuvatulla tavalla.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö käyttää saamiaan henkilötietoja vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on yhtiölle luovutettu. Mikäli haluat rajoittaa henkilötietojesi käyttöä korvausasian käsittelyssä, sinulla on siihen oikeus. Tietojen rajoittaminen merkitsee samalla korvausasian käsittelyn päätymistä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö käsittelee lääkevahinkoja koskevat vahinkoilmoitukset ja korvaushakemukset Suomessa. Pyynnöstäsi voimme luovuttaa tiedot toiselle taholle. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin käsittely perustuu Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseen, esimerkiksi asiakassuhteessa. Sinulla on myös koska tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin sekä henkilötiedoillasi suoritettavaa profilointia.
Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutus ei luovuta mitään tietoja mihinkään markkinointitarkoituksiin eikä henkilötietoja käytetä minkäänlaiseen profilointiin.

Oikeus tehdä valitus

Mikäli henkilötietojen käsittely on mielestäsi ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

Tee valitus tietosuojavaltuutetulle
Takaisin ylös