Koronarokotteet

Jos Suomessa annettu koronarokote aiheuttaa haitan, korvausta voi hakea lääkevahinkovakuutuksesta.

Korvausta haetaan täyttämällä vahinkoilmoituslomake ja toimittamalla se Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle. Rokotevahingon selvittämisessä tarvitaan vahingonkärsineen potilasasiakirjat sattuneen vahingon osalta. Sinun ei tarvitse itse hankkia asiakirjoja, vaan vakuutusyhtiö hankkii ne asiakirjat, joita asian käsittelyssä tarvitaan. Muista mainita vahinkoilmoituksessa, missä hoitolaitoksessa rokotehaittaa on hoidettu, tämä nopeuttaa asian käsittelyä.

Vähäisiä vahinkoja ei korvata. Lääkevahinkovakuutus kattaa lievää vakavammat rokotehaitat, josta on aiheutunut rokotetulle henkilövahinko. Korvausta voi hakea, jos rokotteen aiheuttama haitta ei ole mennyt ohi 14 päivässä tai jos rokotehaitasta on aiheutunut sairaanhoitokustannuksia tai ansionmenetystä enemmän kuin 85 euroa.
Tutustu alla kysymyksiin ja vastauksiin koronarokotteiden aiheuttamien haittojen korvaamisesta.

Korvauskäsittelyssämme on ruuhkaa ja tämän vuoksi käsittelyaika on tavanomaista pidempi. Ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

 

Huomioithan, että emme voi antaa todistuksia rokotteiden sopivuudesta tai muista ominaisuuksista.

 • Onko koronarokotteet vakuutettu?

  Suomessa on tällä hetkellä kolme koronarokotetta: Pfizerin ja Biontechin Comirnaty -rokote, Modernan Spikevax (aikaisemmin Moderna Covid-19 Vaccine) ja Janssenin Covid-19 Vaccine Janssen. 30.11.2021 asti on ollut käytössä myös Astrazenecan Vaxzevria (aikaisemmin Covid-19 Vaccine). Ne koronarokotteet, jotka on hankittu Suomeen EU:n yhteisen hankintamekanismin kautta, on vakuutettu lääkevahinkovakuutuksessa. Kaikki Suomessa tällä hetkellä annettavat ja aiemmin annetut koronarokotteet täyttävät tämän edellytyksen ja ovat vakuutuksen piirissä.

 • Kuinka paljon koronarokotteista on tehty vahinkoilmoituksia ja maksettu korvauksia?

  Koronarokotteista on tehty 1305 vahinkoilmoitusta, joista on annettu 301 myönteistä päätöstä ja 439 kielteistä päätöstä. 565 tapausta on käsittelyssä.

  Yleisimmät ilmoitetut haitat:

  • Yleisoireet kuten: kuume, päänsärky, rokotuskäden kivut, lihas- ja nivelkivut, huonovointisuus väsymys.
  • Ihottumat ja muut allergiset oireet
  • Imusolmukkeiden turpoaminen

  Jonkin verran ilmoituksia:

  • Neurologiset oireet
  • Laskimo- ja muut veritulpat

  Lisäksi haittoina on ilmoitettu muita yksittäisiä syitä.

  Korvauksia on maksettu tilapäisestä haitasta ja sairauden hoitokuluista sekä ansionmenetyksestä.  Tähän mennessä on maksettu korvausta mm. rokotteen aiheuttamista allergisista reaktioista ja erilaisista kivuista, kuten lihas- ja nivelkivuista. Kielteinen päätös on annettu tapauksissa, joissa on ollut kyseessä vähäinen vahinko eli rokotteen aiheuttamat oireet eivät ole kestäneet 14 päivää sekä tapauksissa, joissa ilmoitetun oireen ja rokotteen välillä ei ole ollut todennäköistä syy-yhteyttä.

  Päivitetty 13.1.2022

  Tiedot päivitetään noin kuukauden välein. Tarkempia tietoja mm. siitä, minkälaisissa tapauksissa korvauksia on maksettu julkaistaan, kun tapauksia on riittävästi niin, ettei tietosuoja vaarannu.

 • Koronarokote aiheutti minulle haitan. Mistä voin saada korvausta?

  Suomessa annetut koronarokotteet kuuluvat lääkevahinkovakuutuksen piiriin. Rokotteen aiheuttamasta haitasta voi saada korvausta lääkevahinkovakuutuksesta, jos rokote on todennäköisesti aiheuttanut henkilövahingon eli ruumiillisen sairauden tai vamman tai psyykkisen sairauden.

  Korvausta voi hakea täyttämällä vahinkoilmoituslomake.

 • Korvataanko kaikki koronarokotteiden haittavaikutukset?

  Lieviä tai vähäisiä rokotevahinkoja ei korvata lääkevahinkovakuutuksesta. Rokotteen aiheuttama henkilövahinko korvataan silloin, kun vahingonkärsinyt on vahingon seurauksena

  1. ollut työkyvyttömänä yhtäjaksoisesti vähintään 14 päivää tai kun hänen ruumiintoimintonsa ovat muutoin olleet yhtäjaksoisesti heikentyneinä vähintään 14 päivää
  2. saanut pysyvään ruumiinvamman tai sairauden tai
  3. kuollut.

  Vaikka kohdissa 1-3 mainitut edellytykset eivät täyttyisi, vahingonkärsineelle voidaan korvata rokotevahingon hoitamisesta aiheutuneet välttämättömät ja tarpeelliset sairaanhoitokustannukset ja ansionmenetys, mikäli nämä yhteenlaskettuna ylittävät 85 euroa.

 • Tein koronarokotteen aiheuttamasta haitasta ilmoituksen Fimeaan. Voinko saada korvausta lääkevahinkovakuutuksesta?

  Lääkkeen haittavaikutus ja lääkevahinko ovat eri asioita. Lääkevahingon määritelmä on suppeampi kuin haittavaikutuksen määritelmä. Se, että lääkkeestä tai rokotteesta on tehty haittavaikutusilmoitus ei suoraan tarkoita sitä, että kyseessä olisi lääkevahinkovakuutuksen vakuutusehdoissa tarkoitettu lääkevahinko.

  Haittavaikutuksella tarkoitetaan lääkkeen tai rokotteen aiheuttamaa haitallista ja muuta kuin aiottua vaikutusta. Fimea tallentaa Suomessa ilmoitetut koronarokotteiden haittavaikutusilmoitukset rekisteriinsä. Ilmoitusten tiedot toimitetaan myös THL:lle, sekä Euroopan Lääkeviraston EMAn Eudra Vigilance-tietokantaan.

  Fimea on julkista valtaa käyttävä sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto. Fimea valvoo lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa. Fimea ylläpitää lääkkeiden ja rokotteiden haittavaikutusrekisteriä. Terveydenhuollon ammattilaiset ja lääkkeiden käyttäjät voivat ilmoittaa rekisteriin epäilemistään tai toteamistaan haittavaikutuksista. Ilmoitusjärjestelmän tärkein tarkoitus on havaita aiemmin tunnistamattomia, harvinaisia haittavaikutuksia.

  Jos epäilet rokotevahinkoa, sinun kannattaa tehdä vahinkoilmoitus Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle.

 • Mitä vakuutuksesta korvataan?

  Vakuutuksesta korvataan rokotteen aiheuttamat henkilövahingot. Rokotteen ja vahinkoseuraamuksen välillä täytyy olla todennäköinen syy-yhteys. Lääke- tai rokotevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa, jonka lääke tai rokote on todennäköisesti aiheuttanut. Todennäköinen syy-yhteys tarkoittaa sitä, että vahinkoseuraamus on joko varmasti tai todennäköisesti seurausta rokotteesta.
  Lääkevahinkovakuutuksesta ei korvata välillisiä vahinkoja.
  Lääkevahinkona ei pidetä sairautta tai vammaa, joka on aiheutunut siitä, että rokotteella ei ole tarkoitettua vaikutusta.

 • Minkälaista korvausta voin saada?

  Vakuutuksesta maksettavat korvaukset määräytyvät tapauskohtaisesti. Mitä korvataan ja kuinka paljon riippuu siitä, minkälainen vahinko rokotteesta on aiheutunut. Vahingot ovat keskenään hyvin erilaisia ja siksi myös korvaukset ovat erilaisia ja erisuuruisia.

  Korvausta määriteltäessä sovelletaan Suomen vahingonkorvauslain säännöksiä. Korvauksen määrittämisessä käytetään soveltuvin osin myös liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan normeja ja ohjeita.

  Yleisimmin rokotevahingoista maksetaan korvauksia tarpeellisesta ja välttämättömästä sairaanhoidosta sekä korvausta ansionmenetyksestä työkyvyttömyysajalta.

  Harvinaisissa, vakavammissa tapauksissa voidaan maksaa myös muita korvauksia. Lisää tietoa löydät:

  Usein kysyttyä

 • Kuinka paljon korvausta voi saada?

  Korvauksen määrä on riippuvainen vahingosta.
  Lääkevahingon aiheuttamat kulut maksetaan kokonaisuudessaan kuitteja tai tositteita vastaan.

  Tilapäisen haitan korvauksen suuruus riippuu haitan asteesta. Haitan aste arvioidaan lääketieteellisin perustein ja korvaus määräytyy Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan ohjeiden ja normien mukaan. Lääkevahingoista aiheutuvat haitat eivät yleensä ole kovin suuria. Suurin osa vahingoista asettuu haittaluokkien 1 ja 3 välille.

  Mahdollinen pysyvä haitta määritellään sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokka-asetuksen ja Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan ohjeiden ja normien mukaan. Lääkevahingoista aiheutuu harvoin pysyviä vammoja.

  Ansionmenetyskorvauksen suuruus määräytyy vahingonkärsineen tulojen mukaan.
  Lääkevahinkovakuutus on toissijainen korvausjärjestelmä. Tämä tarkoittaa, että maksettavasta korvauksesta vähennetään sellaiset korvaukset, joihin vahingonkärsineellä on oikeus jonkin lain nojalla.

 • Mitä selvityksiä vahinkoasian käsittelyssä tarvitaan?

  Vahingonkärsineen tulee täyttää vahinkoilmoitus ja lähettää se Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle.

  Lääkevahingon selvittämisessä tarvitaan vahingonkärsineen potilasasiakirjat sattuneen vahingon osalta. Vahinkoilmoituksessa vahingonkärsineeltä pyydetään valtuutus vakuutusyhtiölle hankkia vahingonkäsittelyssä tarvittavat asiakirjat. Vahingonkärsineen ei tarvitse itse hankkia asiakirjoja vaan vakuutusyhtiö hankkii ne asiakirjat, joita asian käsittelyssä tarvitaan. Tämä yleensä nopeuttaa asian käsittelyä.

 • Miten ilmoitan vahingosta?

  Täytä vahinkoilmoitus huolellisesti, allekirjoita se ja lähetä Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle, PL 115 00181 Helsinki. Voit myös lähettää vahinkoilmoituksen Turvapostilla, jonka linkin löydät Etusivulta.

 • Mistä voin saada neuvoja vahinkoilmoituksen täyttämisessä?

  Jokaisessa terveydenhuoltoyksikössä on potilasasiamies, jolta voi saada apua vahinkoilmoituksen tekemisessä.

 • Kuinka kauan vahinkoilmoituksen käsittely kestää?

  Keskimääräinen käsittelyaika on noin neljä kuukautta. Käsittelyaika riippuu aina siitä, kuinka paljon asiakirjoja tapauksessa tarvitaan. Eniten aikaa käsittelyssä menee asiakirjojen odottamiseen. Yhtiössä asian käsittely etenee aina viipymättä sen jälkeen, kun tarvittavat asiakirjat on saatu.

 • Otin koronarokotuksen kun olin ulkomaanmatkalla. Sain rokotteesta oireita. Voinko saada korvausta lääkevahinkovakuutuksesta?

  Lääkevahinkovakuutus on voimassa vain Suomen alueella. Ulkomailla annetut rokotteet eivät kuulu lääkevahinkovakuutuksen piiriin, eikä niiden aiheuttamista vahingoista voi saada korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

 • Mikä on valtiontakuu? Maksaako valtio korvaukset?

  Vakuutusyhtiön täytyy aina olla riittävän vakavarainen. Koronapandemia on niin uusi ja tuntematon riski, että mikään vakuutusyhtiö ei yksin voi kantaa tuota riskiä. On hyvin tavallista, että vakuutusyhtiöt jakavat etenkin suuria riskejä jälleenvakuutuksella. Koronarokotteille ei kuitenkaan toistaiseksi ole saatavilla jälleenvakuutusta. Jotta koronarokotteet voitiin vakuuttaa lääkevahinkovakuutuksessa, tarvittiin muu järjestely korvaamaan jälleenvakuutus koronarokotteiden osalta.

  Suomen valtio on myöntänyt Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle vakuutustakuun. Takuu on maksullinen samaan tapaan kuin jälleenvakuutus. Takuu koskee sellaisia koronarokotteita, jotka on hankittu Suomeen EU:n hankintamekanismin kautta. Tästä syystä lääkevahinkovakuutus kattaa vain sellaiset Suomessa annettavat koronarokotteet, jotka on hankittu EU:n hankintamekanismin kautta. Tällä hetkellä kaikki Suomessa annettavat koronarokotteet ovat vakuutuksen piirissä.

  Jos koronarokotteista tulee lääkevahinkovakuutuksesta korvattavia vahinkoja, vakuutusyhtiö maksaa korvaukset vahingonkärsineille.