Söker ersättning

Om ett läkemedel enligt din åsikt har förorsakat dig en överraskande biverkning, kan du ansöka om ersättning från läkemedelsskadeförsäkringen. För detta skall en skadeanmälningsblankett per post sändas till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.

Skadeanmälningsblankett

Snabbaste sättet att fylla i skadeanmälningsblanketten är att göra det här på vår hemsida. Skadeanmälan skall personligen undertecknas. Därför kan den inte sändas elektroniskt till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.

Det är inte nödvändigt att till skadeanmälan bifoga kvitton eller andra utredningar över kostnader och förluster som uppstått. Dessa utreds separat,  ifall det är fråga om en ersättningsbar skada.

Skadeanmälningsblankettens underskrift

Om den ersättningssökande är fullvuxen underskriver han eller hon egenhändigt skadeanmälningsblanketten. Den ersättningssökande kan även befullmäktiga en annan person att sköta om ärendet, varvid en fullmakt skall bifogas till blanketten. För en minderårigs eller annors omyndig persons del underskrivs skadeanmälan av intressebevakaren. Den minderårigas intressebevakare är vanligast föräldrarna. Ifall den som använt läkemedlet har avlidit kan skadeanmälan uppgöras och underskrivas av delägare i dödsboet.

Med underskriften på skadeanmälningsblanketten ger den som söker om ersättning sitt samtycke till att vårdanstalt eller annan i blankettens samtyckeklausul omnämnd instans kan ge åt Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget handlingar och uppgifter som är nödvändiga för utredning av skadeärendet. 

När skall ersättningskravet senast framställas

Ersättningskravet skall framställas inom ett år från det att den som kräver ersättning fått kännedom om skada som läkemedlet förorsakat. Ersättningskravet skall dock framställas senast inom 10 år från den tidpunkt då den skadelidande upphörde med att använda läkemedlet. 

Blankett för ersättningsansökan

Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget ersättningsenhet ger ett skriftlig ersättningsbeslut till den som sökt om ersättning. I ett positivt ersättningsbeslut (då skadan är ersättningsgill) uppges hurudana ersättningar betalas från läkemedelsskadeförsäkringen. Till beslutet bifogas en blankett för ersättningsansökan, på vilken den ersättningssökande kan precisera sina ersättningskrav.