Läkemedelsskadan

Handla enligt anvisningarna på bipacksedeln i läkemedelsförpackningen

Om du under användningen av ett läkemedel får symptom som du misstänker beror på läkemedlet, följ de skriftliga anvisningarna som medföljer läkemedelsförpackningen. På bipacksedeln beskrivs vilka skadliga biverkningar läkemedlet kan ha och vad man bör göra om man drabbas av sådana.

Skadeanmälan till Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget

Ersättning för en läkemedelsskada kan sökas från Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget. För detta skall du fylla i en skadeanmälningsblankett. Diskutera gärna med den behandlande läkaren eller med någon annan vårdperson innan du anmäler en läkemedelsskada. Ett sådant samtal kan hjälpa dig att avgöra om en skadeanmälan är befogad eller inte. I många fall är det klokast att inte göra en skadeanmälan genast när skadesymptomen uppstått, eftersom det vid skadefallets handläggning kan behövas uppgifter om hur hälsotillståndet utvecklade sig. Skadeanmälan skall göras inom tre år efter det att den som kräver ersättning fått kännedom om skada som läkemedlet förorsakat. Ersättningskravet skall dock framställas senast inom 10 år från den tidpunkt då den skadelidande upphörde att använda läkemedlet.

Andra ersättningssystem

Läkemedelsskadeförsäkringen är ett sekundärt ersättningssystem. Ändamålet med försäkringen är att komplettera det lagstadgade skyddet. Från de ersättningar som utbetalas från försäkringen avdras därför alltid förmåner som betalas eller erhålls från lagstadgad försäkring eller i övrigt erhålls av allmänna medel. Dessa ersättningar och förmåner lönar det sig således alltid att söka från ifrågavarande instans (t.ex. Folkpensionsanstalten), även om ersättning söks från Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.