Läkemedelsskadeförsäkringen

Andelslaget för ersättning av läkemedelsskador har tecknat en läkemedelsskadeförsäkring till skydd för läkemedelsanvändarna. Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter skador som användare lider genom biverkningar av läkemedel som har överlåtits för konsumtion eller använts vid läkemedelsprövning i Finland. Läkemedlen ska uppfylla definitionen på läkemedel i läkemedelslagen och biverkningarna ska vara överraskande med tanke på vårdsituationen.

Försäkringen har beviljats av Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget.

Läkemedel 

Med läkemedel avses i läkemedelskadeförsäkringen ett i läkemedelslagen åsyftat preparat eller ämne avsett för människa, dock inte i läkemedelslagen avsedda traditionella växtbaserade preparat eller homeopatiska preparat. Med läkemedel avses också intrauterina preventivmedel.